หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (10 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ท่าน โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ (หศบ.9) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2559)
ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 (27 เม.ย. 2559)
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน
วันถ่ายทอดความรู้(field day) (6 เม.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานเรียนรู้ จัดงาน"วันถ่ายทอดความรู้(field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และในการนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน (25 มี.ค. 2559)
วันที่ 25 มี.ค. 59 หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (24 มี.ค. 2559)
วันที่ 24 มี.ค. 59 วันที่ 2 ของการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ช่วงเช้า ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ , ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย ของรุ่นที่ 2 ่วันที่ 23-25 มี.ค. 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน
ถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศ (17 มี.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ผ่านกิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง โดยจัดให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน นั้น ในการดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งในการจัดการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งสิ้น 120 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (24 ก.พ. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 40 ท่าน เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (16 ก.พ. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน เพื่อชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงานโครงการฯ ณ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีผุ้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 50 คน ในการนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำรถโมบายเข้าร่วมกิจกรรมครั้่งนี้ด้วย เมื่อวันที่16 ก.พ. 2559
อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.พ. 2559)
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ อบต.นาไม้ไผ่ อบต.เขาโร อบต.บ้านลำนาว อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 30 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทัศนคติของประชาชนให้เกิดความมั่นใจและยอมรับต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่คณะเยี่ยมชมฯ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (28 ม.ค. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จำนวน 50 ท่าน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ม.ค. 2559)
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 372 คน และครูจำนวน 11 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนไ้ด้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจด้านพลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่นักเรียนและคุณครูทุกท่าน เมื่อ วันที่ 19 ม.ค. 59
กิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดกิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายรินทร์ มณีทร รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 229 คน
งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ผ่านไปด้วยดี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ , พลังงานจังหวัดหนองคาย , พลังงานจังหวัดอุดรธานี , พลังงานจังหวัดบึงกาฬ , พลังงานจังหวัดสกลนคร , รพ.สต.หนองกอมเกาะ , เครือข่ายภาคประชาชน , เกษตรจังหวัดหนองคาย , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ,วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผาสุก , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจอมแจ้ง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกป่าฝาง , ชุมชนสามัคคี-โคกแมงเงา , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุข , กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพศรี , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้
งานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน (14 ม.ค. 2559)
วันที่ 14 ม.ค. 59 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน เน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ นายทศพร จันทรประสงค์ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา นักเรียน จำนวนมากเข้าร่วมงาน ชมนิทรรศการ มีหน่วยงานในพื้นที่ นำกิจกรรมมาร่วมงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นำกิจกรรมประหยัดพลังงาน ในอาคาร อบต.นาไม้ไผ่ นำกิจกรรมชุมชนลดขยะ การประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ มาแสดงและจำหน่าย สถานีกาชาดสิรินธร ให้บริการตรวจสุฃภาพ การประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง นำน้ำดื่มมาให้บริการ รวมทั้งนิทรรศการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นายอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า ในปัจจุบัน ที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทุกคนต้องร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของการออกบูธจัดนิทรรศการประจำปี ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนนักศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนชุมชนประชาชนผู้สนใจประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
"โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน ปี 2558" (21 ธ.ค. 2558)
อาจารย์ ภูวนาท รัตนบุรี(ศบ.9 จ.นครศรีฯ)ได้รับเกียรติจาก สนง.พลังงานภูเก็ต เข้าบรรยายในห้วข้อ สถานการณ์พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน ปี 2558" ณ ห้องประชุมตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี อส.พน.เข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน เมื่อ วันที่21ธ.ค.58
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) (18 ธ.ค. 2558)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) (15 ธ.ค. 2558)
พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) จำนวน 92 คน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการ และ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (9 ธ.ค. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการ และ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารรพ.สต. และ อสม.ท่าสะท้อน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดนิทรรศการ และ ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (8 ธ.ค. 2558)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดนิทรรศการ และ ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยมี ท่านรองเจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต เป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ มี สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ คณะครู นักเรียน โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537