หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ม.ค. 2559)
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 372 คน และครูจำนวน 11 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนไ้ด้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจด้านพลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่นักเรียนและคุณครูทุกท่าน เมื่อ วันที่ 19 ม.ค. 59
กิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดกิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายรินทร์ มณีทร รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 229 คน
งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ผ่านไปด้วยดี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ , พลังงานจังหวัดหนองคาย , พลังงานจังหวัดอุดรธานี , พลังงานจังหวัดบึงกาฬ , พลังงานจังหวัดสกลนคร , รพ.สต.หนองกอมเกาะ , เครือข่ายภาคประชาชน , เกษตรจังหวัดหนองคาย , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ,วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผาสุก , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจอมแจ้ง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกป่าฝาง , ชุมชนสามัคคี-โคกแมงเงา , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุข , กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพศรี , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้
งานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน (14 ม.ค. 2559)
วันที่ 14 ม.ค. 59 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน เน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ นายทศพร จันทรประสงค์ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา นักเรียน จำนวนมากเข้าร่วมงาน ชมนิทรรศการ มีหน่วยงานในพื้นที่ นำกิจกรรมมาร่วมงาน เช่น วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นำกิจกรรมประหยัดพลังงาน ในอาคาร อบต.นาไม้ไผ่ นำกิจกรรมชุมชนลดขยะ การประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ มาแสดงและจำหน่าย สถานีกาชาดสิรินธร ให้บริการตรวจสุฃภาพ การประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง นำน้ำดื่มมาให้บริการ รวมทั้งนิทรรศการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นายอำเภอทุ่งสง กล่าวว่า ในปัจจุบัน ที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทุกคนต้องร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของการออกบูธจัดนิทรรศการประจำปี ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนนักศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนชุมชนประชาชนผู้สนใจประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
"โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน ปี 2558" (21 ธ.ค. 2558)
อาจารย์ ภูวนาท รัตนบุรี(ศบ.9 จ.นครศรีฯ)ได้รับเกียรติจาก สนง.พลังงานภูเก็ต เข้าบรรยายในห้วข้อ สถานการณ์พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน ปี 2558" ณ ห้องประชุมตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มี อส.พน.เข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน เมื่อ วันที่21ธ.ค.58
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) (18 ธ.ค. 2558)
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) (15 ธ.ค. 2558)
พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) จำนวน 92 คน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการ และ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (9 ธ.ค. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดนิทรรศการ และ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารรพ.สต. และ อสม.ท่าสะท้อน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดนิทรรศการ และ ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (8 ธ.ค. 2558)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดนิทรรศการ และ ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยมี ท่านรองเจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต เป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ มี สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ คณะครู นักเรียน โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
บรรยายพิเศษ การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน (2 ธ.ค. 2558)
ศบ.6(จ.อุบลฯ) ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 191 คน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯตชด. (27 พ.ย. 2558)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯตชด. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมฯจำนวน 65 คน ในการนี้ ท่าน พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา)ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (24 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ที่ผู้เข้าร่วมจำนวน 72 ท่าน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 (17 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 80 คน โดยมีพันตำรวจโทอนุรักษ์ เสนามาตย์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 เป็นประธาน นายเปลี่ยน วาทโยธา กล่าวรายงาน ั้ี้้โดยมีทีมงานสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย จัดรถโมบายเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
เรียนรู้ศึกษาพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2(จังหวัดราชบุรี) (13 พ.ย. 2558)
ศูนย์ผู้อพยพ TBC เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่2(จังหวัดราชบุรี) เจ้าหน้าที่และผู้อพยพกว่า70คน เข้ามาเรียนรู้ศึกษาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่13 พ.ย. 58
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (12 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดห้วยจระเข้ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าร่วมพระสงฆ์จำนวน 18 รูปและนักเรียน 18 คน
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่แปด จังหวัดสงขลา ประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (11 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยส้มใต้ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (10 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (9 พ.ย. 2558)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ประมาณ 50 คน
ประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร (6 พ.ย. 2558)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม สัมมนา ครั้งที่ 1โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหกับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 พย.2558 โดยท่านผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537