หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ที่ E33/2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคา
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ที่ E34/2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันเสนอราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด(ไฟฟ้า) ที่ ส.48/2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส.47/2556
ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภายในโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส.49/2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส.50/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ที่ ส.21/2556 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังในค่ายทหาร (ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส.25/2556
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ที่ E25/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักประกันซอง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้่างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูิมิ ที่ E33/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ที่ E34/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ื 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.45/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ื 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.46/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.11/2556
ประกาศยกเลิกสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 6 ห้อง ที่ ส.12/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ. (ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเนื่องระบบจำหน่ายสำหรับโรงเรือนทดลองในพื้นที่พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ที่ชำรุดจากอุทกภัย) ที่ ส.43/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ E30/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E32/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537