หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพร้อมขับรถไถนาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่โชว์ ในการนี้มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกภาพและทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มวิสาหกิจซึ่งเป็นเครือข่ายพลังงานชุมชน จากจังหวัดกำแพงเพชร 8 กลุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2 กลุ่ม และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จัดรถโมบายเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรม พร้อมของรางวัลมากมาย ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 344 คน กลุ่มวิสาหกิจสามารถจำหน่ายผลผลิตได้รวมทั้งหมด 25,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
นิทรรศการพลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการพลังงานกับ สนง.พลังงาน จังหวัดบึงกาฬ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (21 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้รายงานความก้าวหน้า แจ้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการสนับสนุนเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มีกำลังพลเข้าร่วม 54 คน กล่าวรายงานโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ประธานเปิดงาน โดย พันโท วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.59
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (20 ธ.ค. 2559)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้และนำคณะศึกษาดูงานจาก สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เมือวันที่ 19 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (19 ธ.ค. 2559)
ศบ.10 (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ. พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน โดยมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานของ ศบ.10 ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือฐานระบบบริหารจัดการขยะเชื่อมโยงพลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์ และฐานระบบสาธิตการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพและอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่สามารถผลิตถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ได้ ทำให้มีผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
อาจารย์ Dr.เสาวพจน์ รัตนบุรี ผอ.โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 114 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำคณะฯ เยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร (16 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร" ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59
ฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (16 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (ถุงหมักก๊าซชีวภาพ PVC แบบประยุกต์ใช้กับขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือน)" รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่, ชุมชนบ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ ชุมชนตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จ.ระนอง ในการนี้ รองเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ) ให้เกียรติเป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีภิกษุ,สามเณร,แม่ชี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 รูป พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดย ท่าน ธเนตธนาวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (13 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา (คุณศิริ เลิศไกร )ให้เกียรติเป็นประธาน และ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มี อสม.และผู้บริหาร รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59
งานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (9 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 25 โรงเรียน เป็นคุณครู 32 คน นักเรียน 50คน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 7-9ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ธ.ค. 2559)
ภิกษุ/สามเณร วัดนาสนธิ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9(คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำคณะภิกษุ/สามเณร จำนวน 200 รูป เข้าชมอุทยาน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย (1 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เพื่อเป็นไปตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (วันพุธที่ 30 พ.ย.59)เวลา 15.00-16.30 น.
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (1 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์เวลา15.30-16.30 น ตามนโยบายของรัฐบาลฯซึ่งศบ.หก เริ่มทำกิจกรรมที่หน้าเสาธง,เดินวิ่งและใช้เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงาน ตามลำดับ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59
เข้าศึกษาระบบโซล่าเซล ณ อุทยานพลังงานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (30 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ต.ทีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาระบบโซล่าเซล ณ อุทยานพลังงานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 สาธิตให้กับผู้ที่สนใจ วันที่ 30 พ.ย. 59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 45 (พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ )ให้เกียรติเป็นประธาน และ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 28 – 29 พ.ย.59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 พ.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อปลา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 154 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 พ.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.ณรรคพล เขียนค้างพลู)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ท่าน ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดย ท่าน ทองรัตน์ วรรณนุช และคณะฯ โดยนำรถ Mobile เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537