หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (13 ม.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) กล่าวรายงานโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ และเปิดงานโดย คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผกท. และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และ ให้ความสนใจ ซักถาม เข้าชมนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จำนวนผู้เข้าร่วม 480 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมือวันที่ 28 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (28 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ จำนวน 149 คน วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
บรรยายระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในฟาร์มตัวอย่าง (27 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้บรรยายระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (27 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก และองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2560 มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังวหัดสงขลา) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จำนวน 43 คน
โครงการพัฒนาศีกยภาพแรงงาน หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย (27 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จังหวัดพิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 30 คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ยกระดับฝีมือแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและ New Engine of Growth หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 27-29 ธันวาคม 2559 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก และทีมวิทยากรของ ศบ.10 ทีจะเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำโดยนายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)ตำบลนบปลิง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันที่ 26 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 ธ.ค. 2559)
พันตรี จักรวาล เรือนคำ ผู้บังคับกองสรรพวุธเบา กองพล ทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังพลของหน่วย จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำกำลังพลฯเยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันนี้ 23 ธ.ค.59
โครงการ Energy Day (22 ธ.ค. 2559)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) นำทีมวิทยากรของ ศบ.10 บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก จำนวน 40 คน ในโครงการ Energy Day ของทางห้างฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านพลังงานในห้างสรรพสินค้า ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นด้านอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (22 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 84 คน ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยฐานเรียนรู้ที่ผู้ดูงานให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ คือการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพด้วยเตา 200 ลิตร และฐานระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพร้อมขับรถไถนาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่โชว์ ในการนี้มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกภาพและทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มวิสาหกิจซึ่งเป็นเครือข่ายพลังงานชุมชน จากจังหวัดกำแพงเพชร 8 กลุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2 กลุ่ม และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จัดรถโมบายเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรม พร้อมของรางวัลมากมาย ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 344 คน กลุ่มวิสาหกิจสามารถจำหน่ายผลผลิตได้รวมทั้งหมด 25,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
นิทรรศการพลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการพลังงานกับ สนง.พลังงาน จังหวัดบึงกาฬ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (21 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้รายงานความก้าวหน้า แจ้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการสนับสนุนเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มีกำลังพลเข้าร่วม 54 คน กล่าวรายงานโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ประธานเปิดงาน โดย พันโท วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.59
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (20 ธ.ค. 2559)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้และนำคณะศึกษาดูงานจาก สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เมือวันที่ 19 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (19 ธ.ค. 2559)
ศบ.10 (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ. พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน โดยมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานของ ศบ.10 ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือฐานระบบบริหารจัดการขยะเชื่อมโยงพลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์ และฐานระบบสาธิตการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพและอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่สามารถผลิตถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ได้ ทำให้มีผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
อาจารย์ Dr.เสาวพจน์ รัตนบุรี ผอ.โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 114 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำคณะฯ เยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร (16 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร" ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537