หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมล้างแอร์และวิธีการอนุรักษ์พล้งงานในโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน (20 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมล้างแอร์และวิธีการอนุรักษ์พล้งงานในโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
นิทรรศการ "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House " (20 ม.ค. 2560)
ศบ.5(จ.ขอนแก่น)ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House " ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. และหศบ.3/หศบ.4 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งผู้แทนพลังงานจังหวัดขอนแก่น,หัวหน้าส่วนราชการ,นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 389 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (19 ม.ค. 2560)
กรอ.มน.จ.มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน โดย หศบ.3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับนำชม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมเยาวชน ในเขตพื้นที่ให้บริการฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯพลังงานจังหวัดสตูล นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงอำจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 68 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
นิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2560)
ศบ.1(จ.ปทุมธานี) จัดนิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ โรงเรียนวัดพรมประสิทธิ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 192 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (18 ม.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และ น.ส.สารภี ชันถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 34 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก โดยทีมวิทยากรของ ศบ.10 นำโดย นายสมสมัย ผลดี นายนิยม อุทา และนายสรสิช คำสายใย ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นองค์ความรู้การล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง และการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รายงานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2560)
หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ ให้การต้อนรับ สนง.พลังงานจังหวัดบึงกาฬ นำคณะผู้นำชุมชน, ตัวแทนชาวบ้าน,อส.พน.และ จนท.อปท.จาก อบต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อศึกษาดูงานการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของศบ.4 จำนวน 53 คน โดยนายสุธีร์ บุญเสริมสุข พลังงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (17 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯพลังงานจังหวัดพัทลุง นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 50 ท่าน ในการนี้มี นายอรุณ อินทสะระ พนจ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย วันที่ 17 มกราคม 2560
งานมหกรรม "รวมพลคนรักษ์พลังงาน" ประจำปี 2560 (13 ม.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดงานมหกรรม "รวมพลคนรักษ์พลังงาน" ประจำปี 2560 ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในงานมี หน่วยงานภาครัฐ,เอกชนผู้แทนสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้ความสนใจ อีกทั้งยังมี กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน และ สถาบันการศึกษา มาออกบูทในงานฯ ซึ่ง มีผู้สนใจเข้ากิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 203 คน และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมออกบูทจำนวน 5 สาขา ในการนี้ กำนันตำบลหนองหงส์(นางมาดี แร่สุวรรณ)กล่าวต้อนรับ ท่านนายอำเภอทุ่งสง (นายทศพร จันทรประวัติ) เป็นประธานในพิธี และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เมื่อvวันที่ 12 มกราคม 2560
จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (13 ม.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) กล่าวรายงานโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ และเปิดงานโดย คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผกท. และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และ ให้ความสนใจ ซักถาม เข้าชมนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จำนวนผู้เข้าร่วม 480 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมือวันที่ 28 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (28 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการประชุมครั้งที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ จำนวน 149 คน วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559
บรรยายระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในฟาร์มตัวอย่าง (27 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้บรรยายระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (27 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก และองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2560 มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังวหัดสงขลา) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จำนวน 43 คน
โครงการพัฒนาศีกยภาพแรงงาน หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย (27 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จังหวัดพิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 30 คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ยกระดับฝีมือแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและ New Engine of Growth หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 27-29 ธันวาคม 2559 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก และทีมวิทยากรของ ศบ.10 ทีจะเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำโดยนายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)ตำบลนบปลิง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันที่ 26 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 ธ.ค. 2559)
พันตรี จักรวาล เรือนคำ ผู้บังคับกองสรรพวุธเบา กองพล ทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังพลของหน่วย จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำกำลังพลฯเยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันนี้ 23 ธ.ค.59
โครงการ Energy Day (22 ธ.ค. 2559)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) นำทีมวิทยากรของ ศบ.10 บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก จำนวน 40 คน ในโครงการ Energy Day ของทางห้างฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านพลังงานในห้างสรรพสินค้า ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นด้านอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (22 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 84 คน ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยฐานเรียนรู้ที่ผู้ดูงานให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ คือการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพด้วยเตา 200 ลิตร และฐานระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537