หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
อบรม หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน จาก -กลุ่มสหกรณ์ชุมชนตำบลพังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชมชนบ้านคำครึ่ง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านอุทัย ภูริพงศธร ร่วมกับ อบต.เสวียด อ.ท่าฉาง ,เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และ อส.พน.จำนวน 45 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประชุมสัมมนา โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 มี.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อย ตชด.ที่ 346 อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดย ผบ.กองร้อยที่ 436 และพลังงานจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศบ.10 ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อหวังผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในช่วงฤดูร้อนได้มากขึ้นโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป งานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
"กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (7 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ อบต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และ อส.พน.จำนวน 50 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 6 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 25 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 (2 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อส.พน.จำนวน 40 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (2 มี.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจากภาคส่วนต่างๆ 41 คน โดยทีมวิทยากรของ ศบ.10 นำโดย นายสมสมัย ผลดี และนายนิยม อุทา ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นองค์ความรู้การล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง และการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รายงานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
อบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (1 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ภายใต้ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน เพื่อ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ก.พ.60 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ก.พ.60 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.พ.60 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 ก.พ.60 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในการนี้ มี คุณสารภี ชัญถาวร ผู้แทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 1 คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 2,3 และ 4 ตามลำดับ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (23 ก.พ. 2560)
นายดนัย เอกกมล รพพ. และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
นิทรรศการการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (23 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดแสดงนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 ร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560
"การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาและครัวเรือน (22 ก.พ. 2560)
จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) (คุณภูวนาท รัตนบุรี) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ"การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาและครัวเรือน"ให้กับโรงเรียนบ้านควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (22 ก.พ. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน(ระดับปฐมวัย)และผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 175 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (22 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าประชุมชี้แจง ผลการสำรวจข้อมูล การใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในการนี้ มีนายทหารยุทธการและการฝึก (ร.ท.ณัฐดนัย จันทเวช)เป็นประธาน มีทหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ท่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ติดตามผลการดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ก.พ. 2560)
นายดนัย เอกกมล รพพ. และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่6 และมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ฯ และตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (21 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 524 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (20 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงผลการสำรวจ ข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ต.หาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเปิดสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ "Excellent Model School" และกิจกรรม Open House (20 ก.พ. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมเป็นเกียรติ และจัดบูท พิธีเปิดสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"Excellent Model School" และกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี2560 ณ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" โดยมีครูและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537