หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (3 เม.ย. 2560)
กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการชาวท่าสองคอนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ได้เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 115 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
อบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (3 เม.ย. 2560)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 37 คน เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อบรม"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 (31 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 2.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 3.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 4.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 5.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ และ คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (31 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 32 คน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (30 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยมีคุณสารภี ชัญถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs (29 มี.ค. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ“การจัดการขยะและการนำขยะมาเป็นพลังงาน“ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมรับฟัง 220 คน วันที่ 29 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 29 มีนาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 350 คน ในการนี้ นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 (27 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 2.สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 3.วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4.สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี 5.เทศบาลตำบลซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 6.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดย หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ, หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) นายสุนันท์ บัวเนี่ยว เข้าร่ วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และนายสรสิช คำสายใย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
จัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ จำนวน 250 คน ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานจัดงานอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้ความสนใจ เทคโนโลยีฯ พลังงานเพื่อจะนำไปขยายผลในชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน (24 มี.ค. 2560)
จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำ ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชภายใต้ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 22 ท่าน เข้า ศึกษาดูงาน ณ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน ผอ.รพ.สต.ท่าสะท้อน (คุณจุฑารัตน์ บุญพา) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันเดียวกัน ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ จำนวน 22 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีฯ โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน (24 มี.ค. 2560)
วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน
อบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (23 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 23 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดสโมสร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 48 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 20 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" (17 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" (16 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน"รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย (16 มี.ค. 2560)
รพพ.ดนัย เอกกมล พร้อม ผถผ.สำราญ ปทุมานนท์ ได้ลงตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เขตรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ดังนี้.- - ติดตามผลงาน ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดย รองผู้กำกับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมคณะ - ติดตามผลงานวิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดยปลัดอำเภอสร้างคอม, นายกเทศมนตรีตำบลสร้างคอม, พัฒนาชุมชนบ้านยวดและ สวท.อุดรธานี -มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ 14-15 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพฐ. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 100 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) จัดฝึกอบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7-8,9-10 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวนรวม 60 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537