หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน (24 มี.ค. 2560)
จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำ ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชภายใต้ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 22 ท่าน เข้า ศึกษาดูงาน ณ รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน ผอ.รพ.สต.ท่าสะท้อน (คุณจุฑารัตน์ บุญพา) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันเดียวกัน ผู้บริหาร รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ จำนวน 22 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีฯ โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน (24 มี.ค. 2560)
วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน
อบรมหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 (23 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 23 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนวัดสโมสร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 48 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 20 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" (17 มี.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลแสงอาทิตย์" จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ มีท่าน กมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" (16 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน"รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย (16 มี.ค. 2560)
รพพ.ดนัย เอกกมล พร้อม ผถผ.สำราญ ปทุมานนท์ ได้ลงตรวจราชการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เขตรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ดังนี้.- - ติดตามผลงาน ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดย รองผู้กำกับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมคณะ - ติดตามผลงานวิสาหกิจชุมชนแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับโดยปลัดอำเภอสร้างคอม, นายกเทศมนตรีตำบลสร้างคอม, พัฒนาชุมชนบ้านยวดและ สวท.อุดรธานี -มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ 14-15 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพฐ. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 100 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) จัดฝึกอบรม หลักสูตร"เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร(แบบตั้ง)" จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7-8,9-10 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวนรวม 60 คน
อบรม หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จ.ขอนแก่น) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง ) รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน จาก -กลุ่มสหกรณ์ชุมชนตำบลพังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชมชนบ้านคำครึ่ง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น -กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก้งค้อ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
อบรม หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 (10 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านอุทัย ภูริพงศธร ร่วมกับ อบต.เสวียด อ.ท่าฉาง ,เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และ อส.พน.จำนวน 45 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประชุมสัมมนา โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 มี.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กองร้อย ตชด.ที่ 346 อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันที่ 7 มีนาคม 2560 โดย ผบ.กองร้อยที่ 436 และพลังงานจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศบ.10 ได้จัดกิจกรรมเสริมโดยอบรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อหวังผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในช่วงฤดูร้อนได้มากขึ้นโดยเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้ต่อไป งานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
"กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (7 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "กิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ อบต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และ อส.พน.จำนวน 50 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 6 มีนาคม 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2 มี.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 25 คน นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 (2 มี.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อส.พน.จำนวน 40 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (2 มี.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจากภาคส่วนต่างๆ 41 คน โดยทีมวิทยากรของ ศบ.10 นำโดย นายสมสมัย ผลดี และนายนิยม อุทา ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นองค์ความรู้การล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง และการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รายงานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
อบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (1 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม"การล้างแอร์ด้วยตนเอง" ภายใต้ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน เพื่อ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ก.พ.60 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ก.พ.60 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 ก.พ.60 รุ่นที่ 4 วันที่ 28 ก.พ.60 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในการนี้ มี คุณสารภี ชัญถาวร ผู้แทน สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 1 คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิด และมอบเกียรติบัตร ในรุ่นที่ 2,3 และ 4 ตามลำดับ
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (23 ก.พ. 2560)
นายดนัย เอกกมล รพพ. และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537