หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ของเสียในระดับครัวเรือนของประเทศไทย
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าเอทานอลในภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดนำ้มันปาล์มเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดนำ้มันปาล์มเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการประจำหน้าห้องรองอธิบดี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นิติกร โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการประจำหน้าห้องรองอธิบดี โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรับส่งเอกสารประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมานักภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานเดินเอกสารภายในและพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำงานด้านประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการประจำหน้าห้องรองอธิบดี จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537