หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
รับเกียรติบัตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
นายธนัท ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
นายพรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก" พร้อมด้วยผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โซน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ด้านพลังงาน/ พลังงานทดแทน ภายใต้งาน “ เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58” โดยมีดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี '58 โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย คือ ห้องพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องพลังงานขยะ และห้องพลังงานชีวมวล/ชีวภาพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมฟังบรรยายด้านอนุรักษ์พลังงานของ พพ. และชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ( Ennergy Display Center)ซึ่งนำโดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
สวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเจ้าภาพงานสวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์ โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นประธาน พร้อมคณะเพื่อนข้าราชการ ณ วัดหลักสี่ ศาลาชวนไชยสิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการมอบนโยบายและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองอธิบดีและ ผอ.สำนัก/กองหรือเทียบเท่าร่วมลงนามด้วย ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
การซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน
รมว.พน. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี แชร์เรื่องราวการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน.... "การซ้อมแผนฯ นี้ กระทรวงทำทุกปี คือมีแผนอยู่แล้ว แต่ต้องซ้อม ที่สำคัญ คือสภาวะฉุกเฉิน จะเกิดเมื่อก๊าซธรรมชาติขาดหายไป ในปริมาณที่มากพอเรียกได้ว่าเป็นสภาวะฉุกเฉิน และฉุกเฉินเพราะภาคพลังงานไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติสูงมาก ทั้งที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยที่ทั้งหมดเราต้องนำเข้ากว่าร้อยละ 20...."
สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารและการบริการแบบมืออาชีพ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม “เสริมสร้างสมรรถนะในการสื่อสารและการให้บริการอย่างมืออาชีพ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรม และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวนมากจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ณ ฐณิชาณ์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558
การประชุม เรื่อง New Energy Policies and Biofuels Program ของประเทศไทย
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม เรื่อง New Energy Policies and Biofuels Program ของประเทศไทย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ยี่ปุ่น (JAMA) เข้าร่วมประชุม ซึ่งมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเอทานอลที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง diesel เพื่อทำเป็นน้ำมัน dieselhol เพื่อเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นให้สามารถใช้เชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตเชื้อเพลิงยานยนต์ของประเทศไทย ณ ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
สัมมนาเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงาน สัมมนาเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถต่อยอดสำหรับการดำเนินการส่งเสริมของภาครัฐ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลัง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ เป็นความร่วมมือดำเนินโครงการขององค์กรระดับนานาชาติ โดยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP) เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสาธิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
พิธีมอบรางวัลและประกาศผลอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลและประกาศผลอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 และโครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ทั้ง 2 โครงการ ณ ห้อง คริสตัล แกรนด์ บอลรูม Crystal Design Center อาคาร E ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อม เปิดงานสัมมนา ผู้บริหารโรงพยาบาล SMART-EN to Sustainability "สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โดยมีข้าราชการระดับผู้บริหาร ตัวแทนสังกัดโรงพยาบาลภาครัฐ และผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตพร้อมมอบ วุฒิบัตรแก่ผู้ร่วมอบรม จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2558
พพ. เป็นเจ้าภาพ สวดพระอิธรรมศพ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมพงษ์ ฉันทวรภาพ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเจ้าภาพ สวดพระอิธรรมศพ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมพงษ์ ฉันทวรภาพ ที่วัดพระศรีฯบางเขน ณ ศาลา2 เวลา 18.30 น. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เรื่องการจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างบุคลากร ให้มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และมีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
พพ.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นายธนัท ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดยพระคุณเจ้า พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อาคาร 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537