หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ขยายกำหนดวันรับเอกสาร ยื่นเอกสารและเปิดซองสอบราคา ส. 30/2557
ขยายกำหนดยื่นเอกสารและเปิดซองสอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ส. 29/2557
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคาว่าจ้างซ่อมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ E 43/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคาว่าจร้างโครงการวรสารรักษ์พลังงาน E 41/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kw พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) E 44/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม)โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อนน้ำว้า) ที่ E44/2557
ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับแบบสอบราคา ยื่นเอกสารและเปิดซองเสนอราคา ที่ ส.30/2557 เรื่องสอบราคาว่าจ้างทำวัสดุและเอกสารเผยแพร่โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 3 รายการ
ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาประกวดราคาว่าจ้างโครงการปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลม ที่ E39/2557
ประกาศเลื่อนกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E43/2557 เรื่องประกวดราคาว่าจ้างซ่อมแซมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ประกาศเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารและเปิดซองเสนอราคา ที่ ส.29/2557 เรื่องสอบราคาว่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ประกาศเลื่อนกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E41/2557 เรื่องประกวดราคาว่าจ้างโครงการวารสารรักษ์พลังงาน
ประกาศประกวดราคา ว่าจ้างซ่อมแซมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ E43/2557
ประกาศสอบราคา จัดจ้างทำวัสดุและเอกสารเผยแพร่ โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ ส.30/2557
ประกาศสอบราคาว่าจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ ส.29/2557
ประกาศประกวดราคา ว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ E40/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ E35/2557
ประกาศประกวดราคา ว่าจ้างจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเืพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคใต้และภาคตะวันตก 8 แห่ง ที่ E42/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 892 แห่ง ที่ E37/2557
การประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมปรัปปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝายโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่อนสอน ที่ E19/2557
การประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงระบบป้องกันลาดเขาและระบบระบายน้ำเขา บริเวณแนวท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E20/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537