หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมงาน Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ (6 พ.ย. 2563)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมงาน Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 112 คน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนลาลอวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการ ฯ (2 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนลาลอวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 74 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการ วิชาอิสลามศึกษา (SMA) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) ให้กับ ชมรมผู้ค้าและบริการงานเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (27 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) ให้กับ ชมรมผู้ค้าและบริการงานเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) โดยเป็นการต่อยอดจากการอบรมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนฯ ที่เคยจัดไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ทำบุญสำนักงาน และเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีพลังานจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าเขตบริการวิชาการที่ 1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมงานในครั้งนี้ (27 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ทำบุญสำนักงาน และเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีพลังานจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าเขตบริการวิชาการที่ 1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (9 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จึงได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซล ระบบสูบน้ำ และติดตั้งโซล่าเซลระบบแสงสว่าง เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้ฯ (9 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้เเละนำอุปกรณ์โซล่าเซลเพื่อการเกษตร มาจัดแสดงให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานรับชม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
คณะกองทุนหมู่บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าศึกษาดูงานด้านระะบบโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (9 ต.ค. 2563)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (18 ก.ย. 2563)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (18 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ (16 ก.ย. 2563)
ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้ทาง รพ.สต.บ้านดงคอน จังหวัดชัยนาท และประชาชนภายในพื้นที่ทราบรายละเอียด รวมถึงจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินได้ดำเนินการถ่ายทอดเลยเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ประจำปี 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานฯ (16 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าดำเนินได้ดำเนินการถ่ายทอดเลยเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ประจำปี 2563 และได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้ทาง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม และประชาชนภายในพื้นที่ทราบรายละเอียด รวมถึงจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) หศบ.4 (นายสมพงษ์ สายยนต์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย)ฯ (16 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) หศบ.4 (นายสมพงษ์ สายยนต์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดยมี ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (นายสำราญ ปทุมานนท์) ร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 16 กันยายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ดำเนินงานติดตามผลและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 โรงเรียน ฯ (16 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ดำเนินงานติดตามผลและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทนให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดพลังงานและรู้จักการนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และที่บ้านของนักเรียน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนฯ (14 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานต่อไป วันที่ 11 กันยายน 2563
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 3 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน และที่อยู่อาศัย" (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 2 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) รุ่นที่ 1 (11 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House ประจำปี 2563 (8 ก.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Open House ประจำปี 2563 โดยมีนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสง กล่าวต้อนรับ นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี/ปัตตานี ผู้แทนพลังงานจังหวัดพังงา/ตรัง/นครศรีธรรมราช หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทน วันที่ 4 ก.ย. 63

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537