หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563
พพ. จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”ซึ่ง การอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพพ. เพื่อให้บุคลากรของเราได้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติหรือจิตสำนึก โดยเห็นความสำคัญในการทำงานที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์เพื่อประชาชน โดยประยุกต์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้มีระบบและกระบานการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ณ ร.ร. ปริ้นซ์พาเลส เมื่อวันที่ วันที่ 11 ส.ค. 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM สล. ปี 2563) เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย" โดยมีนางสุดชีวัน เพ็งทอง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ พพ. ได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยนำไปพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 การผลิตกล้วยตากที่ผ่านมาซึ่งยังคงใช้การตากแดดแบบธรรมชาติ มักประสบปัญหากล้วยเสียหายเนื่องจากเปียกฝน และปัญหาด้านความสะอาดจากการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆ พพ. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก โดยได้จัดสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนจำนวน 25 ระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและส่วนที่เหลือ พพ. เป็นผู้จ่ายสมทบ และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการทำธุรกิจกล้วยตากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตกล้วยตากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามรอยความสำเร็จ 9 ปี ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ในหัวข้อ “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน เป็นต้น และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเหลือง พพ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ."
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM กวค. ปี 2563) เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ." ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ พพ. ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มอบหมายให้ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ประกอบกับโครงการดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนโยบายด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในระดับฐานราก มีแนวคิดที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตลอดจนก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน
พพ. มอบรางวัลประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (TEIT 2019)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TEIT 2019) เวทีการประกวดเพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป ณ ห้องแกรนด์ เอ บี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 การประกวด TEIT 2019 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 90 ผลงาน ประเภทหน่วยงาน 95 ผลงาน ซี่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 2) รางวัลพิเศษ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0” “รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ” และ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” รวมจำนวน 16 รางวัล ซึ่งจะได้รับ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
พพ. จัด เวทีรับความฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน EEP2018 และ AEDP2018
นาย​ยงยุทธ​ จัน​ทร​โรทัย​ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (EEP2018) และร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018)​ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์​พลังงาน​ และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน​และ​พลังงาน​ทางเลือก​ที่ปฏิบัติ​ได้จริงเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์​ สปา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2563​
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน EEP2018 ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร)
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) และรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดแผนงานฝโครงการสำคัญ เพื่อใช้ทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย พพ. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางในครั้งนี้ ซึ่ง พพ. จะได้นำเสนอข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ.ร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย IDA Platform
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่ง 13 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือแบบพหุพาคีออนไลน์ผ่านระบบ Webex โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี แพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform เป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการรวบรวม Big Data ขออุตสาหกรรมไทยในระดับมหภาค ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้สามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม “ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงและมีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดย พพ. มีกลไกในการกำกับดูแลโรงงานให้มีการจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในรูปของเครื่องจักร/อุปกรณ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบความคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการช่วยกำกับดูแลการใช้พลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ที่ พพ.กำกับดูแล และสามารถขยายผลให้ครอบคลุมในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆได้ในอนาคต ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับให้การอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศก้าวไปอีกขั้นโดยนำนวัตกรรมด้านข้อมูลวิศวกรรมมาวิเคราะห์ ค้นหาจุดสูญเสีย และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมแบบเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง โดย พพ. พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือในโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลในระยะยาวในการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายของประเทศที่วางไว้ต่อไป” รองอธิบดี พพ. กล่าว
กระทรวงพลังงาน ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
พพ. เผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
นางสุทิศา สงวนตระกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งในประเทศไทยต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 การสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาการส่งเสริมยานยนต์ทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งของประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในเชิงปริมาณและนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ทางเลือกทั้งในและต่างประเทศและคาดการณ์แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงและรถยนต์ทางเลือกในอนาคต พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ทางเลือกให้สามารถใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่เหมาะสม
พพ. แถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จากมาตรการในภาคขนส่งตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน อาทิ มาตรการ Eco Sticker, มาตรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟทางคู่, มาตรการรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น พพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำ Big Data มาใช้ในงานส่งเสริมและติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาพัฒนาระบบ Big Data เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลและติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของการพัฒนาระบบ Big Data และการถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำ Big Data มาใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการขนส่ง โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานด้านขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
พพ. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม" (กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม" (กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ณ ห้อง Ballroom AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรม กลุ่มที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 4 ส่วน ได้แก่ (1) ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การบริหารจัดการและ IoT และ (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2580
สัมมนาแถลงผลการศึกษา "โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น(Cold Chain)"
นายชัยยุทธ สารพา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการศึกษา "โครงการศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบรถขนส่งห้องเย็น(Cold Chain)" ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำหรับการสัมมนาในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาของการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับค่าพลังงานจำเพาะ และดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งห้องเย็น และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิในระบบห่วงโซ่ความเย็น โดยผลการศึกษาที่ได้จากโครงการ จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวซึ่งได้แบ่งมาตรการที่มีศักยภาพออกเป็นกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ตามเป้าหมายต่อไป
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 700 ชุด แก่ผู้แทนนิคมบ้านพักรถไฟ กม.11 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน จากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
พพ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 จากบริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ประกอบด้วย หน้ากากแผ่นใส (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จากนายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
พพ. รับมอบแอลกอฮอล์กลุ่มมิตรผล เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในโอกาสที่กลุ่มมิตรผล จัดโครงการร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน ณ ห้อง Morning Talk อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537