หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก (จ) 397/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 394/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาขนและแพลตฟอร์มออนไลน์ฯ (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 389/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาขนฯ (กลุ่มที่ 2 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 390/60
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยวิธีคัดเลือก (จ) 385/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 381/61
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้าของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (กลุ่มอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 382/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้าของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (กลุ่มอุปกรณ์ระบบความร้อน) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 383/62
ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model โดยวิธีคัดเลือก
ยกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุม (พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมฯ ในอาคารประเภทโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเคมี โดยวิธีคัดเลือก (จ) 379/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก โดยวิธีคัดเลือก (จ) 380/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงานตามแผน EEP และ AEDP ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (จ) 378/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ฯ (กลุ่มที่ 2 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 373/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 375/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฯ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) โดยวิธีคัดเลือก (จ) 374/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก (จ) 376/62
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (Regulate and Facilitate Expert (RFE)) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย โดยวิธีคัดเลือก (จ) 377/62

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537