หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย (20 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย
นิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 (15 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมกับพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน (13 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วันที่ 13 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมโพธิ์ตากสีเขียว
มหกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 2 (26 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ภายใต้ชื่องานว่า “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี ๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานร่วมกิจกรรม 312 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ทหาร ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ อาสาสมัครพลังงาน หน่วยงานเอกชน วิสาหกิจชุมชน
อบรมการผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 (24 พ.ค. 2559)
คนเอาถ่าน (11 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานี สร้างแหล่งเรี่ยนรู้ด้านการเผาถ่านระดับชุมชน และเชิญหน่วยงานส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559
ฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (10 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ท่าน โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ (หศบ.9) กล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2559)
ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 (27 เม.ย. 2559)
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จัดแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน
วันถ่ายทอดความรู้(field day) (6 เม.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฐานเรียนรู้ จัดงาน"วันถ่ายทอดความรู้(field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และในการนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน (25 มี.ค. 2559)
วันที่ 25 มี.ค. 59 หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)
การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (24 มี.ค. 2559)
วันที่ 24 มี.ค. 59 วันที่ 2 ของการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การถ่ายทอด เผยแพร่สาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” ช่วงเช้า ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ , ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย ของรุ่นที่ 2 ่วันที่ 23-25 มี.ค. 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน
ถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศ (17 มี.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ผ่านกิจกรรมการล้างแอร์ด้วยตนเอง โดยจัดให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้ปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองกับเครื่องปรับอากาศจริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน นั้น ในการดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ 30 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งในการจัดการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งสิ้น 120 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (24 ก.พ. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 40 ท่าน เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 59
ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (16 ก.พ. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน เพื่อชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงานโครงการฯ ณ วัดศิลาชลเขต อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีผุ้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 50 คน ในการนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนำรถโมบายเข้าร่วมกิจกรรมครั้่งนี้ด้วย เมื่อวันที่16 ก.พ. 2559
อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.พ. 2559)
กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ อบต.นาไม้ไผ่ อบต.เขาโร อบต.บ้านลำนาว อบต.หนองหงส์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนละอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 30 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทัศนคติของประชาชนให้เกิดความมั่นใจและยอมรับต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่คณะเยี่ยมชมฯ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (28 ม.ค. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จำนวน 50 ท่าน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ม.ค. 2559)
โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 372 คน และครูจำนวน 11 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อให้นักเรียนไ้ด้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจด้านพลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 กล่าวให้การต้อนรับแก่นักเรียนและคุณครูทุกท่าน เมื่อ วันที่ 19 ม.ค. 59
กิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้จัดกิจกรรม "มีพลังงาน มีความสุข" โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายรินทร์ มณีทร รอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ กล่าวต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 229 คน
งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (14 ม.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้งานเปิดบ้านพลังงานปี 59 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)ผ่านไปด้วยดี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ , พลังงานจังหวัดหนองคาย , พลังงานจังหวัดอุดรธานี , พลังงานจังหวัดบึงกาฬ , พลังงานจังหวัดสกลนคร , รพ.สต.หนองกอมเกาะ , เครือข่ายภาคประชาชน , เกษตรจังหวัดหนองคาย , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ,วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย , สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผาสุก , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านจอมแจ้ง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกป่าฝาง , ชุมชนสามัคคี-โคกแมงเงา , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุข , กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดครบวงจรบ้านโนนโพศรี , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537