หน้าหลัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการพัฒนาศีกยภาพแรงงาน หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย (27 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10(จังหวัดพิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 30 คน ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ยกระดับฝีมือแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและ New Engine of Growth หลักสูตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 27-29 ธันวาคม 2559 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก และทีมวิทยากรของ ศบ.10 ทีจะเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำโดยนายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน และนายนิยม อุทา พนักงานเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ธ.ค. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)ตำบลนบปลิง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันที่ 26 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 ธ.ค. 2559)
พันตรี จักรวาล เรือนคำ ผู้บังคับกองสรรพวุธเบา กองพล ทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังพลของหน่วย จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำกำลังพลฯเยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันนี้ 23 ธ.ค.59
โครงการ Energy Day (22 ธ.ค. 2559)
นายสรสิช คำสายใย นักวิชาการพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) นำทีมวิทยากรของ ศบ.10 บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก จำนวน 40 คน ในโครงการ Energy Day ของทางห้างฯ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านพลังงานในห้างสรรพสินค้า ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นด้านอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (22 ธ.ค. 2559)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 84 คน ในการนี้วิทยากรของ ศบ.10 ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และให้ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยฐานเรียนรู้ที่ผู้ดูงานให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ คือการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพด้วยเตา 200 ลิตร และฐานระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพร้อมขับรถไถนาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่โชว์ ในการนี้มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกภาพและทำข่าวกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มวิสาหกิจซึ่งเป็นเครือข่ายพลังงานชุมชน จากจังหวัดกำแพงเพชร 8 กลุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2 กลุ่ม และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด จัดรถโมบายเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรม พร้อมของรางวัลมากมาย ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 344 คน กลุ่มวิสาหกิจสามารถจำหน่ายผลผลิตได้รวมทั้งหมด 25,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
นิทรรศการพลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการพลังงานกับ สนง.พลังงาน จังหวัดบึงกาฬ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกับให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (21 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ธ.ค. 2559)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้รายงานความก้าวหน้า แจ้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการสนับสนุนเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มีกำลังพลเข้าร่วม 54 คน กล่าวรายงานโดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) ประธานเปิดงาน โดย พันโท วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.59
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (20 ธ.ค. 2559)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้และนำคณะศึกษาดูงานจาก สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เมือวันที่ 19 ธ.ค.59
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน (19 ธ.ค. 2559)
ศบ.10 (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ. พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สนง.พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน โดยมีฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานของ ศบ.10 ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ คือฐานระบบบริหารจัดการขยะเชื่อมโยงพลังงานทดแทนและเกษตรอินทรีย์ และฐานระบบสาธิตการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพและอาชีพชุมชน ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่สามารถผลิตถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ได้ ทำให้มีผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้จำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
อาจารย์ Dr.เสาวพจน์ รัตนบุรี ผอ.โรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 114 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อม ให้ความรู้ และนำคณะฯ เยี่ยมชม ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร (16 ธ.ค. 2559)
คุณภูวนาท รัตนบุรี วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)บรรยาย ให้ความรู้ใน "โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอุตสาหกรรมเกษตร" ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59
ฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (16 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (ถุงหมักก๊าซชีวภาพ PVC แบบประยุกต์ใช้กับขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือน)" รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่, ชุมชนบ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ ชุมชนตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จ.ระนอง ในการนี้ รองเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ) ให้เกียรติเป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีภิกษุ,สามเณร,แม่ชี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 รูป พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดย ท่าน ธเนตธนาวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (13 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา (คุณศิริ เลิศไกร )ให้เกียรติเป็นประธาน และ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มี อสม.และผู้บริหาร รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59
งานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (9 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 25 โรงเรียน เป็นคุณครู 32 คน นักเรียน 50คน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 7-9ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ธ.ค. 2559)
ภิกษุ/สามเณร วัดนาสนธิ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9(คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำคณะภิกษุ/สามเณร จำนวน 200 รูป เข้าชมอุทยาน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย (1 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เพื่อเป็นไปตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (วันพุธที่ 30 พ.ย.59)เวลา 15.00-16.30 น.

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537