หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (19 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนพระพุทธ พลานุกูลวิทยา ในวันศุกร ที่ 16 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 56 คน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (16 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (15 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำคณะศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำ-บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอพาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (15 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา. จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (14 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (12 มิ.ย. 2560)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอเชียงของ และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) (12 มิ.ย. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และคณะนักธุรกิจ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนอร์เวย์ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี จีน และญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (12 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในชื่องานว่า Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 (9 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในชื่องานว่า Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร หน่วยงานรัฐ เอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมลงทะเบียนครั้งนี้ 338 คน โดยมี นายปรีชา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯต่อประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
ถ่ายทำบันทึกเทป กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการทำงานของเครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า (9 มิ.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ร่วมถ่ายทำบันทึกเทป กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการทำงานของเครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบหนึ่ง เพื่อออกรายการ "Tech Talk" ทาง Mcot Family ช่อง 14 ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30-21.00 น. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น,ตู้แช่ รุ่นที่ 1 (9 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับที่ปรึกษาจากม.รังสิตฯจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น,ตู้แช่ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 โดย นางสมนึก สิทธิการณา เป็นประธานกล่าวเปิดฯณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 55 ท่าน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตเลียมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 (9 มิ.ย. 2560)
ันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปิโตเลียมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4 (ติดตามประเมินผลการรับรู้เครือข่าย/ชุมชนด้านปิโตเลียม) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักพลังงานจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีท่านสุรเดช เหลาพันนา ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน
เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 มิ.ย. 2560)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 พลังงานจังหวัดเชียงราย นำคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (8 มิ.ย. 2560)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีนายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะ โดยนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน และชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
เยี่ยมชมการให้บริการ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของ ศบ.10 (8 มิ.ย. 2560)
คณะรองผู้อำนวยการตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ เยี่ยมชมการให้บริการ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของ ศบ.10 ที่ให้บริการอบแห้งผลิตผลด้านการเกษตร โดย ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
นิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (8 มิ.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ เป็นประธาน วันที่ 7 มิถุนายน 2560
บรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน" (7 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 5 แห่ง ในเขตอำเภอแม่แจ่ม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียน ครู อาจารย์ เข้ารับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2 (7 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มีโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การออกแบบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
กิจกรรม K M Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ (7 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรม K M (Khowledge Management) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) #เพื่อให้การพัฒนาความรู้ในการให้บริการแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ# และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ # #สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในองค์กร ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น. มีบุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537