หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (27 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ(ครั้งที่ 3) นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน และนายสุพัฒน์ ตวงสิน ผอ.รพ.สต.ศรีชมภู เป็นประธาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
โครงการ "พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus" (25 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9 (คุณธนวัฒน์ ประดู่) เป็นวิทยากรบรรยาย "การใช้วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน" ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม AB.306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 62 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) (21 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) โดยได้รับเกียติจากท่านพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ เป็นประธานในพิธี
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (21 ก.ค. 2560)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโดย สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากหน่วยงานการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 45 คน
การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) (20 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
วิทยากรบรรยายความรู้ด้านพลังงาน เกี่ยวกับการทำงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนหรือภาคเกษตรกรรม (7 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9(นครศรีฯ) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านพลังงาน เกี่ยวกับการทำงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนหรือภาคเกษตรกรรมให้กับ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งจัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 51 ท่าน 7 กรกฎาคม 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 699 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศบ.10 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตามฐานเรียนรู้ฯ ต่างๆ เมือวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ให้ความรู้เรื่องเตาชีวมวลปี๊บ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน (6 ก.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเตาชีวมวลปี๊บ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560
บรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ (6 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9(นครศรีฯ) เข้าร่วม และเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลพนางตุง นำโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง "ในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และ ครู/อาจารย์ จำนวน 13 ท่าน 6 กรกฎาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับ..ครูและนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิคส์ จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดทำโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านวิชาชีพ "เรื่องพลังงานทดแทนทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 40 ท่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" (5 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญจัดนิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" ณ โรงเรียนบ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 ก.ค. 2560)
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 219 คน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม (30 มิ.ย. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)และ จนท.เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 210 ท่าน โดยมี นายวิธี สุภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ วันที่ 28,29,30 มิถุนายน 60
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (30 มิ.ย. 2560)
ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (30 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนศรีมโหสก จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 191 คน
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน (29 มิ.ย. 2560)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ณ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
การจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน (28 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้นำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี โดนมีจำนวนนักเรียน 88 คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (27 มิ.ย. 2560)
"โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต" จำนวน 2 รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 112 ท่าน ขอบคุณ!กลุ่มเป้าหมาย..และเครือข่ายศูนย์บริการวิชาการที่ 9ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เป็นรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)จัดโดยคณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 (26 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 137 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537