หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" พร้อมด้วย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ตลาดของผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ณ ห้องประชุม โมเน่ต์ (monet) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ สยามสแควร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
"เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน"
กระทรวงพลังงานจัดการสัมมนาสื่อมวลชน ในหัวข้อ "เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน" โดยมี พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวให้กับสื่อมวลชน เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้อง ไปเผยแพร่ต่อประชาชนให้มีความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงพลังงาน และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศร่วมกันต่อไป ณ ห้องวีนัสชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
การจัดงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าวโดย นางสาวเรณู ตังศจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถึงประเด็นในงาน และจุดประสงค์ในการจัดงาน เพื่อยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัยให้ประชาชนเลือกช้อป ทั้งอาหาร สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด พร้อมราคาโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาพิเศษถูกกว่า Outlet พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงาน ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นธุรกิจทำเงิน นอกจากนี้ยังมีมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ราคาถูก จากปศุสัตว์ภาคกลางตอนกลาง ร่วมจำหน่ายภายในงานด้วย โดยงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้แต่เวลา 10.00-19.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม. 2559
พิธีปิด “ ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข “
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเรขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มาเป็นประธานในพิธีปิด “ ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข “ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งมอบป้ายให้แก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อส่งมอบให้แก่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งต่อไป ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องทำน้ำร้อนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์ พร้อมร่วมสรุปแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาจักทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เฟสเดียวนี้ขึ้น เพื่อกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนียวนำเฟสเดียวประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการส่งเสริม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนา “ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
พพ. พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. สุโขทัย
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 36 MW เป็นโดยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับชุมชนและประเทศ จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน Thailand energy award 2015 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน(co-generation) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาพลังงานของประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งเสริมการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารภาครัฐ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ” โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 165 ล้านหน่วยต่อปี ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จำนวน 39 โครงงาน และสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จำนวน 10 โครงงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ในโครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครั้งต่อๆไป พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง เมจิก2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้บริหาร พพ. พบสื่อมวลชน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ พพ. ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับเครือข่ายสื่อมวลชนในเรื่อง แผนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง china moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559”
นายกุศล ชีวากร รอองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ บางกระทุ่มโมเดล จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" จังหวัดนครปฐม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จัดสัมมนา"โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" โดยมี นางสาวปฐมาภรณ์ พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการสัมมนาฯในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้การอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และชมตัวอย่างการอบแห้งที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยท่าน ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง ท.330 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” จังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ ห้องประชุมนันทภัค โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท กระท่อมหิน นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีกระทรวงพลังงานครั้งที่ 2 ซึ่งปีนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ โดยมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ จังหวัดเชียงใหม่
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี และ นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย ยูนิเซิส สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการประชุม “ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP ” ภายใต้การดำเนินงานสาขาประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (EE&C) ของอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกีฬาสีกระทรวงพลังงาน โดย พพ. เป็นเจ้าภาพในประเภทกีฬา ปาเป้า เทเบิลเทนนิส หมากรุก ซึ่งมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุม “The 4th ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537