หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และให้พรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 “พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety)
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ทั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกเอเปคหลายประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และญี่ปุ่น ในการประชุม สมาชิกเอเปคแต่ละประเทศได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ที่มีการผลิตและใช้ภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Technology for Environment Research Center: ETE) เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2559
การจัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ พร้อมมอบฉลากและเกียรติบัตรสำหรับอาคารนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "ติดฉลากอาคาร ภาครัฐได้ประหยัด เอกชนได้ประโยชน์"โดยมี นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสรุปผลการศึกษาแนวทาง รูปแบบและรายละเอียดการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน โดย คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งในส่วนของงานวันนี้ เกี่ยวข้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่มีเป้าหมายในการลดค่า EI อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดยมองว่าการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงาน อาทิเช่น ฉลากสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้ใช้อาคารทั้งผู้ซื้อ ผู้เช่า ได้ทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเช่าอาคารต่างๆ ส่งผลให้ผู้พัฒนาอาคารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก ซึ่งโครงการ PMR นี้ อบก. ได้จัดทำเสนอกลไกการตลาด 2 กลไก ได้แก่ 1. Energy Performance Certificate scheme (EPC) เป็นแผนงานส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 2. Low Carbon City Program (LCC) เป็นการดำเนินการสังคมคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเทศบาลและชุมชน รวมทั้งจะมีการศึกษากำหนดราคาของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ และปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง และมาตรการจูงใจในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในอนาคตต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
งานสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ให้เพื่มมากชึ้น โดยมี ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผู้เชี่ยนชาญด้านเครื่องยนต์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การศึกษาผลกระทบของน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ต่อเครื่องยนต์ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 5 เมษายน 2559
เปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย”
พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) สร้างฐานข้อมูลพลังงานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดด์ แอท เซ็นทรั้ลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตามรอยกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อทราบถึงฐานข้อมูลตามแผนที่ต้องรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง “การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6 (Roadshow of the 6th Edition APEC Energy Demand and Supply Outlook)” โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสถิติพลังงานที่แสดงถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มด้านสถานการณ์พลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเปก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พพ. ด้านการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยในอนาคต โดยมี Dr. James Kendell และ ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ตึก 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่30 มีนาคม 2559
พิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พลเอกวิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ที่ร่วมจัดโดยรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและตัวแทนร้านค้า พร้อมกับกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อคือ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน และสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559
พพ. จัดกิจกรรม Road show โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road show “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม พร้อมปล่อยเงินกู้ 4,489 ล้านบาท สนับสนุนธุรกิจห้องเย็นและโรงน้ำแข็ง ณ โรงแรมจอลลี่ สวีทแอนด์สปา พร้อมนำผู้บริหารกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชน เยี่ยมชมอุตสาหกรรมห้องเย็น ณ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
พพ. จัดกิจกรรม " พพ.ร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า " ภาพใต้โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำและค่าสาธารณูปโภค
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม " พพ.ร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า " ภาพใต้โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำและค่าสาธารณูปโภค โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
สัมมนา “ลงทุนด้านพลังงาน ด้วย ESCO และ M&V”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลงาน “ลงทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยง ด้วยมาตรฐาน ESCO และ M&V ที่ยอมรับในระดับสากล” โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกลบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
พิธีเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก”
วันนี้ (18 มี.ค.59) นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก” เพื่อลดต้นทุนพลังงานและให้เงินสนับสนุน 30% แก่สถานประกอบการ SMEs ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าให้การสนับสนุนมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในงานมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ โดย นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางวิธีการขอรับการสนับสนุนการลงทุนฯ โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และผู้สื่อข่าวจากทุกแขนงเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน โครงการด้าน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เดินทางมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เพื่อตรวจเยี่ยม และประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน โครงการด้าน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 วันที่ 17 มีนาคม 2559
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เดินทางด้วยรถบัสไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน จากด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มายังตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้นำนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาเยี่ยมชมบู้ธจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ประกอบด้วย สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 สินค้าจากร้านค้าชุมชนจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม ร้านค้าพลังงานชุมชนและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ส่วนงานวิจัยขายได้ ประกอบด้วยผลงานวิจัยดาวเด่นในเชิงวิชาการที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและเส้นใยลูกตาลตลอดจนสบู่เพื่อสุขภาพผิว โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มช่องทางขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
การประชุม คณะกรรมการเพื่่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการเพื่่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อแจ้งให้ทราบ ถึงแผนการดำเนินงานการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และรายงานความก้านหน้าการดำเนินโครงการฯปี 2559 ณ ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
พพ. แถลงผลกิจกรรม “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย”
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย” เพื่อเเถลงผลและเผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานความมั่นคงของประเทศ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
นาง กุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2559 ณ โรงแรม พรีมา วิล่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537