หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนาประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำเอกสารการประกวดฯ ภายในงานมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เปิดมุมมองใหม่ บ้านจัดสรรไทยกับการอนุรักษ์พลังงาน" โดยนายมี นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นางศิริพร สิงหรัญ ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นายสุนทร สถาพร ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา ร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านที่ให้ความสำคัญในการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อบ้านและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เปิด โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซียงฉิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงานมีการแนะนำสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และภาพรวมโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือ e-learning ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) ที่ใช้สอนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รวมไปถึงทดสอบหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาขึ้นให้กับครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่ที่ 11 พ.ค. - 18 มิ.ย.59 โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 30 ศูนย์ มีสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 370 แห่ง และมีครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 7,000 คน อันจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีศักยภาพพร้อมปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมสู่เยาวชนทั้งในระดับ ปวช.และปวส. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย จัดขึ้น ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน ”
ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน " ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน” เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตะหนักในการประหยัดพลังงานและร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมรณรงค์ " รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า ” ด้วยการปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้นเป็น 26 องศา หรือ(Fan Mode) รวมทั้งปลดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ และมาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธแสดง 4 หน่วยงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
การประชุม เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน วาระปี 2559 - 2561
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน วาระปี 2559 - 2561 โดยมีคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นำโดย นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการการที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ( Solar Energy , Biofuels , Biogas , Wind , etc ) เพื่อรับทราบการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจ ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภารกิจหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน คือ ให้การร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการออกกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสัมคม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
พพ. ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข) ครั้งที่ 2
พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ หัวข้อ "เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข) ครั้งที่ 2" จัดโดย IEEE Power & Energy Society Thailand (IEEE-PES) พร้อมกันนี้ นางกุลวรีย์ บูรณะสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom และนิทรรศการ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยาย แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในงาน LED XEPO 2016
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บรรยาย เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของเทศ กับมาตรการส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล เกิดการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการเข้ารับฟัง ที่งาน LED XEPO 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
รมว.พน. เปิดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) และโครงการ Thailand Energy Awards” ณ ฮอลล์ 4-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเปิดตัว “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังข้อคิดเห็น ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และให้พรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 “พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety)
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ทั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกเอเปคหลายประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และญี่ปุ่น ในการประชุม สมาชิกเอเปคแต่ละประเทศได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ที่มีการผลิตและใช้ภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Technology for Environment Research Center: ETE) เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2559
การจัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ พร้อมมอบฉลากและเกียรติบัตรสำหรับอาคารนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "ติดฉลากอาคาร ภาครัฐได้ประหยัด เอกชนได้ประโยชน์"โดยมี นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสรุปผลการศึกษาแนวทาง รูปแบบและรายละเอียดการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน โดย คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งในส่วนของงานวันนี้ เกี่ยวข้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่มีเป้าหมายในการลดค่า EI อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดยมองว่าการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงาน อาทิเช่น ฉลากสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้ใช้อาคารทั้งผู้ซื้อ ผู้เช่า ได้ทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเช่าอาคารต่างๆ ส่งผลให้ผู้พัฒนาอาคารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก ซึ่งโครงการ PMR นี้ อบก. ได้จัดทำเสนอกลไกการตลาด 2 กลไก ได้แก่ 1. Energy Performance Certificate scheme (EPC) เป็นแผนงานส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 2. Low Carbon City Program (LCC) เป็นการดำเนินการสังคมคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเทศบาลและชุมชน รวมทั้งจะมีการศึกษากำหนดราคาของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ และปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง และมาตรการจูงใจในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในอนาคตต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
งานสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ให้เพื่มมากชึ้น โดยมี ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผู้เชี่ยนชาญด้านเครื่องยนต์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การศึกษาผลกระทบของน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ต่อเครื่องยนต์ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 5 เมษายน 2559
เปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย”
พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) สร้างฐานข้อมูลพลังงานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดด์ แอท เซ็นทรั้ลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตามรอยกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อทราบถึงฐานข้อมูลตามแผนที่ต้องรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง “การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6 (Roadshow of the 6th Edition APEC Energy Demand and Supply Outlook)” โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสถิติพลังงานที่แสดงถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มด้านสถานการณ์พลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเปก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พพ. ด้านการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยในอนาคต โดยมี Dr. James Kendell และ ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ตึก 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่30 มีนาคม 2559
พิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พลเอกวิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ที่ร่วมจัดโดยรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและตัวแทนร้านค้า พร้อมกับกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อคือ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน และสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559
พพ. จัดกิจกรรม Road show โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Road show “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม พร้อมปล่อยเงินกู้ 4,489 ล้านบาท สนับสนุนธุรกิจห้องเย็นและโรงน้ำแข็ง ณ โรงแรมจอลลี่ สวีทแอนด์สปา พร้อมนำผู้บริหารกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชน เยี่ยมชมอุตสาหกรรมห้องเย็น ณ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537