หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณภูมิต่ำ ในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ (จ.291/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(จ.289/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงน กลุ่มที่ 1(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) (จ.287/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ (จ.283/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน(กลุ่มศูนย์การค้า) (จ.286/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพืื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานงาน กลุ่มที่ 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้) (จ.284/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน(กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล)(จ.290/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน(กลุ่มสำนักงาน) (จ.285/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 3) (จ.282/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (จ. 275/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (จ. 273/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานและอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าวแบบครบวงจรในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา (จ. 274/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ระยะที่ 2 (จ. 270/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(จ. 269/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1) (จ.278/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (จ.279/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในตู้เย็นตู้แช่สินค้า (จ.276/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2) (จ.277/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(จ. 267/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (จ.258/2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537