หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปีแผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" (15 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี แผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้าร่วมงาน 240 คน วันที่ 14 กันยายน 2560
อบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน วันที่ 13 กันยายน 2560
นิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าชมนิทรรศการฯ จำนวน 3,115 คน วันที่ 14-15 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 179 คน และครูจำนวน 19 ท่าน จาก โรงเรียนตันติวัตร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) มี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กันยายน 2560
เข้าชมนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (12 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าชมนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 42 คน วันที่ 12 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (12 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายบุญยงค์ รัตนวรทิพย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ กล่าวเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 121 คน วันที่ 12 กันยายน 2560
เตรียมความพร้อมสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (11 ก.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เตรียมความพร้อมทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 42คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (8 ก.ย. 2560)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดฯ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 52 คน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ก.ย. 2560)
อาจารย์/นักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 7 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่5(จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งนำโดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 40 ท่าน วันที่ 6 กันยายน 2560
การอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการจัดการอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. ภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน(Energy for life) ในหัวข้อการจัดทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(อย่างง่าย) วันที่ 5-6 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กศน. 7 อำเภอ จำนวน 60 คน
นิทรรศการ"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 5 กันยายน 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 5 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 1 (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่5(จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งนำโดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 40 ท่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และร้อยตำรวจโท วิเชียร ปวงคำมา รองสารวัตรกองร้อย ตชด.346 กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน วันที่ 5 กันยายน 2560
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กล่าวรายงานโดย นายสุธีร์ บุญเสริมสุข พลังงานจังหวัดบึงกาฬ และ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 4 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (1 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดหนองขุนชาติ ค.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี/เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ กล่าวเปิดการประชุม มีพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 82 รูป/คน วันที่ 1 กันยายน 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (31 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งนายสำราญ ปทุมานนท์. ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (31 ส.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดประชุม สรุปผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้มี ร.ท.ณัฐดนัย จันทร์เวช นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 เป็นประธานเปิดประชุม และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน พร้อม สรุปผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 61 ท่าน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
นิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 210 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537