หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจฉลาดใช้พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจฉลาดใช้พลังงาน" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี โดยภายในงานซึ่งเป็นลานกิจกรรม มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ และในส่วนของ พพ นั้นได้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน รวมถึงของรางวัลมากมายให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ " ก้าวสู่ความสำเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015 "
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ก้าวสู่ความสำเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015" โดยมี นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน และ ดร.กานต์นลิน ธีรรัตนานนท์ วิศวกรชำนาญการ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน ร่วมเสวนานำเสนอความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของ พพ. และเจ้าหน้าที่ของกระทรงพลังงานที่เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนฯ และแนวทางเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของแผน EEP 2015 และ AEDP 2015 มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
สัมมนาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนานำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เปิดโครงการให้ความรู้ "พรก. กับการขับเคลื่อน พพ. "
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หัวข้อ "พนักงานราชการกับการขับเคลื่อน พพ." โดยมีพนักงานราชการที่เป็นตัวแทนกอง/สำนักเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น ( RAC NAMA)
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวปาฐกถาในงานเปิดตัว(Kick off)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น ( RAC NAMA)ซึ่งเป็นการสนับสนุนจาก กองทุน NAMA Facility โดยทางรัฐบาลเยอรมัน และรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน และได้มีผู้ประกอบการด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็นให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
แถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2016 และกิจกรรมกระตุ้นและขยายธุรกิจ ESCO ในหัวข้อ "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน"
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และนายพ้อง เหลืองแสงทอง อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2016 และกิจกรรมกระตุ้นและขยายธุรกิจ ESCO ในหัวข้อ "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานตามระบบสากลที่เน้นในมาตรฐานการทำงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และการตรวจวัดพิสูจน์ผล ณ ห้องอุบลชาด ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
มอบทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร เพื่อการศึกษา”
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร เพื่อการศึกษา" ให้แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 606 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
การสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ"
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ" พพ.พร้อมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ผ่านสถาบันการเงิน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน คาดวงเงิน 4,489 ล้านบาท อันจะก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน 4,404 ล้านบาทต่อปี หรือลดการนำเข้าน้ำมันดิบได้ประมาณ 248 ล้านลิตรต่อปี ทั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อ "Key of Success สู่การอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงิน" ของตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ณ ห้อง อรพิม ชั้น L (Lobby) โรงแรมสีมาธานี จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
สัมมนา Refresh PRE
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)” ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
การรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมฉลองศตวรรษาชสตกาล ศาสตราจาร์ย ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตเลขาการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการพลังงานไทย พร้อมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางการผันน้ำจากแม่โขง มาพักไว้ที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเพื่อให้ภาครัฐได้เห็นเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
งานสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550"
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550" โดยมี นายจารุวุฒิ วราภรณ์ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้ศึกษาและทบทวนค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการทดสอบใหม่ที่ทาง สมอ. จะประกาศใช้ การจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (MEPS) เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น และการสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
พพ. จัดอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายธนัท ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาครองงาน” โดยมีเจ้าหน้าที่จากกอง/สำนักเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
การประชุม The 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ASEAN Centre for Energy (ACE) และเข้าร่วมในการจัดการประชุม The 2nd Working Group Meeting Renewable Energy Outlook for ASEAN โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEAN Renewable Energy Support Programme (ASEAN-RESP) โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือและระดมความคิดเรื่องภาพในอนาคตของพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน (RE Outlook for ASEAN – REmap Analysis) รวมถึงการฝึกปฏิบัติใช้ REmap tool โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก International Renewable Energy Agency (IRENA) มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) และ 3 ผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ร่วมลงนาม ณ ห้องออคิดส์3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการอาคารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการบังคับใช้กฏเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน และชี้แจงดำเนินงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
เปิดตัวโครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน
นางวีรวัลย์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผู้จัดโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมบรรยายความเป็นมาโครงการฯ รวมถึงเทคโนโลยีของเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม จัดขึ้น ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
เยี่ยมชม โรงกำจัดขยะแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเยี่ยมชม โรงกำจัดขยะแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นศูนย์สาธิต การผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานในปีพ.ศ. 2558 โดยที่นี่จะกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โดยวิธีทางกลและชีวภาพ และป้อน RDF ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่โรงปูนซีเมนต์ไทย ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีต่อไป โดยสามารถรองรับการจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมาได้ถึง 100 ตันต่อวัน นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ยังได้เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น และการผลิตน้ำมันด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติก และช่วงบ่ายได้เดินทางมาเยี่ยมชม โครงการพลังงานทดแทน ของบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด ในเครือ SCG ที่โรงปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอยจังหวัดสระบุรีโครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำ ภายในโรงปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย อีกด้วย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการด้านการขนส่งให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา"
นางสาวพัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา" พร้อมเป็นผู้บรรยาย เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : การจ้างที่ปรึกษา" และ แนวทางกาจัดทำขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยมีผู้แทนจาก กองสำนักต่างๆ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญรอด - นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
พพ. จับมือสถาบันอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านพลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537