หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเพื่อกำหนดค่าสิทธิประโยชน์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายถ่านหินฯ
ประกาศผลการประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ที่ E1/2555
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ที่ ส. 2/2555
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและทดสอบผลกระทบของรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ FFV Conversion Kit
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ที่ ส. 1/2555
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างปรึกษา โครงการประชาสัมพันธ์การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ระยะที่ 3
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างปรึกษา โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้แก๊สชีวภาพในชุมชน "ไบโอแก๊สเซฟตี้"
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างปรึกษา โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบ "สัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ"ฯ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างปรึกษา โครงการสื่อสารสาธารณะและสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์พลังงานทดแทน
ประกาศผลการสอบราคา ว่าจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมฯ ที่ ส.88/2554
ประกาศผลการสอบราคา ว่าจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant) ที่ ส. 87/2554
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (DISPLAY CENTER) ฯ
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตราฯ ที่ ส.86/2554
ประกาศผลการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่และอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E 55/2554
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร ฯ ที่ E 56/54
ประกาศผลการสอบราคาว่า่จ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 8 ชั้น 4 ที่ ส. 90/2554
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าฯ ที่ ส.84/2554
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ ระบบเครื่องบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ ที่ ส. 91/2554
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้างซ่อมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล บนผนังภายนอกอาคาร 8 ที่ ส.85/54

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537