หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานยางรถจักรยานยนต์ กล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานโครงการฯ โดย ผศ.ดร.เก่งกมล วิรัตน์เกษม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้จัดโครงการ ภายในงานมีการบรรยายถึงการใช้พลังงานของรถจักรยานยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงานโครงการฯ โดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานและมีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิตยางล้อจักรยานยนต์ใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การสัมมนาประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559 กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำเอกสารการประกวดฯ ภายในงานมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เปิดมุมมองใหม่ บ้านจัดสรรไทยกับการอนุรักษ์พลังงาน" โดยนายมี นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นางศิริพร สิงหรัญ ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นายสุนทร สถาพร ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา ร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านที่ให้ความสำคัญในการออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อบ้านและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เปิด โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซียงฉิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในงานมีการแนะนำสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และภาพรวมโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือ e-learning ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) ที่ใช้สอนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รวมไปถึงทดสอบหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาขึ้นให้กับครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่ที่ 11 พ.ค. - 18 มิ.ย.59 โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 30 ศูนย์ มีสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 370 แห่ง และมีครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 7,000 คน อันจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีศักยภาพพร้อมปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมสู่เยาวชนทั้งในระดับ ปวช.และปวส. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย จัดขึ้น ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน ”
ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน " ประหยัดไฟฟ้า ลดพีคหน้าร้อน” เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตะหนักในการประหยัดพลังงานและร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าผ่านกิจกรรมรณรงค์ " รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า ” ด้วยการปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน โดยปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศขึ้นเป็น 26 องศา หรือ(Fan Mode) รวมทั้งปลดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ และมาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธแสดง 4 หน่วยงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
การประชุม เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน วาระปี 2559 - 2561
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน วาระปี 2559 - 2561 โดยมีคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน นำโดย นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการการที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ( Solar Energy , Biofuels , Biogas , Wind , etc ) เพื่อรับทราบการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจ ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภารกิจหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน คือ ให้การร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการออกกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสัมคม ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
พพ. ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข) ครั้งที่ 2
พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ หัวข้อ "เปิดประสบการณ์ เทคนิค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข) ครั้งที่ 2" จัดโดย IEEE Power & Energy Society Thailand (IEEE-PES) พร้อมกันนี้ นางกุลวรีย์ บูรณะสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom และนิทรรศการ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยาย แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ในงาน LED XEPO 2016
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บรรยาย เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของเทศ กับมาตรการส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล เกิดการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการเข้ารับฟัง ที่งาน LED XEPO 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
รมว.พน. เปิดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) และโครงการ Thailand Energy Awards” ณ ฮอลล์ 4-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเปิดตัว “โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังข้อคิดเห็น ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และให้พรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 “พพ. สืบสานวิถีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องประชุม อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety)
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ทั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกเอเปคหลายประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และญี่ปุ่น ในการประชุม สมาชิกเอเปคแต่ละประเทศได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ ที่มีการผลิตและใช้ภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เคยเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Technology for Environment Research Center: ETE) เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2559
การจัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่องติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ พร้อมมอบฉลากและเกียรติบัตรสำหรับอาคารนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "ติดฉลากอาคาร ภาครัฐได้ประหยัด เอกชนได้ประโยชน์"โดยมี นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสรุปผลการศึกษาแนวทาง รูปแบบและรายละเอียดการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน โดย คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งในส่วนของงานวันนี้ เกี่ยวข้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่มีเป้าหมายในการลดค่า EI อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดยมองว่าการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพพลังงาน อาทิเช่น ฉลากสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทำให้ผู้ใช้อาคารทั้งผู้ซื้อ ผู้เช่า ได้ทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเช่าอาคารต่างๆ ส่งผลให้ผู้พัฒนาอาคารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเลือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness: PMR) ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก ซึ่งโครงการ PMR นี้ อบก. ได้จัดทำเสนอกลไกการตลาด 2 กลไก ได้แก่ 1. Energy Performance Certificate scheme (EPC) เป็นแผนงานส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 2. Low Carbon City Program (LCC) เป็นการดำเนินการสังคมคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเทศบาลและชุมชน รวมทั้งจะมีการศึกษากำหนดราคาของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ และปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง และมาตรการจูงใจในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในอนาคตต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
งานสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “
นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา การชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์ “ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ “ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถยนต์ขนาดใหญ่ และสร้างความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ให้เพื่มมากชึ้น โดยมี ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผู้เชี่ยนชาญด้านเครื่องยนต์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การศึกษาผลกระทบของน้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ต่อเครื่องยนต์ ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 5 เมษายน 2559
เปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย”
พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) สร้างฐานข้อมูลพลังงานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดด์ แอท เซ็นทรั้ลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและแผนปฎิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตามรอยกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พพ. ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อทราบถึงฐานข้อมูลตามแผนที่ต้องรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง “การนำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก ฉบับที่ 6 (Roadshow of the 6th Edition APEC Energy Demand and Supply Outlook)” โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสถิติพลังงานที่แสดงถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและแนวโน้มด้านสถานการณ์พลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเปก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ พพ. ด้านการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยในอนาคต โดยมี Dr. James Kendell และ ดร. อาทิตย์ ทิพย์พิชัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ตึก 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่30 มีนาคม 2559
พิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พลเอกวิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีปิดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ที่ร่วมจัดโดยรัฐบาล กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและตัวแทนร้านค้า พร้อมกับกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อคือ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน และสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Sexs oyuncaklarฤฑ fe fantezi รผrรผnleri erotik shop AlฤฑลŸveriลŸinizi ฤฐnternetten Yapmak ฤฐรงin 5 Neden.
Online erotik shopโ€™larda daha รงok รงeลŸit bulabilirsiniz, fiziksel maฤŸazalarda genelde farklฤฑ รผrรผn adedi 100โ€™รผ geรงmez iken online sex shopโ€™larda bu sayฤฑ 1000โ€™leri geรงebiliyor.
Online seks shopโ€™larda kimse ile muhatap olmazsฤฑnฤฑz, kimse size gรถrmeden, ne aldฤฑฤŸฤฑnฤฑzฤฑ bilmeden rahatรงa alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.
Bu amaรงla รผretilen vibratรถr รถzel ten dokusuna yakฤฑn yumuลŸaklฤฑktaki hammaddesi ve gerรงek bir penise benzer tasarฤฑmฤฑ sayesinde neredeyse gerรงeฤŸinden ayฤฑrt edilemiyor.
Vibratรถrlere olan ilgi arttฤฑkรงa seks oyuncaklarฤฑ รผreticileri de รผrรผnlerini geliลŸtirmeye ve รงoฤŸaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop ฤฐstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
ร‡ฤฑฤŸฤฑr aรงan istanbul seks shop รผrรผnlerine sahip olmak hiรง bu kadar kolay olmamฤฑลŸtฤฑ. Partneriniz ile birlikte yaลŸayacaฤŸฤฑnฤฑz doyumsuz anlara renk katmak iรงin buradayฤฑz.
Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

โ€‹Kadฤฑnlarฤฑn son zamanlarda ihtiyaรง duyduฤŸu vibratรถrleri sanal maฤŸazalardan kolay bir ลŸekilde temin edebilirsiniz. รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

โ€‹Genel olarak kadฤฑnlarฤฑn ve evli รงiftlerin tercihleri arasฤฑnda cinsel hayatฤฑna biraz daha heyecan katmak yer alฤฑr. Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

Uzun yฤฑllardฤฑr tecrรผbeli ve gรผven iรงerisinde satฤฑลŸ yapฤฑlan tek adres olarak sanal maฤŸaza iรงerisinde aradฤฑฤŸฤฑnฤฑz her ลŸeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop maฤŸazalarฤฑ arasฤฑnda gezebilir size uygun olan aktivitelere gรถz atabilirsiniz.

Seks hayatฤฑnฤฑzฤฑn รงok sฤฑradan olduฤŸunu dรผลŸรผnรผyorsanฤฑz ve cinsel hayatฤฑnฤฑzda yenilik istiyorsanฤฑz mutlaka fantezi grubuna gรถz atmalฤฑsฤฑnฤฑz. Birden fazla seรงenekler ile ankara sex shop sizin yanฤฑ baลŸฤฑnฤฑzda olacaktฤฑr.
Gรผnรผmรผzde yetiลŸkinler iรงin bir oyuncak maฤŸazasฤฑ olan bakฤฑrkรถy sex shop sayesinde cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. ลžehir iรงerisinde maฤŸaza dolaลŸmaktan รงekiniyorsanฤฑz ya da sorularฤฑnฤฑzฤฑ yรถneltemiyorsanฤฑz sanal alฤฑลŸveriลŸ sitesi olan seks shop sizin iรงin en etkili maฤŸaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduฤŸunuz internet sitemizin asฤฑl yeri ฤฐstanbul olmakla birlikte, tรผm Tรผrkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatฤฑn daha hareketli ve aktif bir ลŸekilde geรงebilmesi iรงin yetiลŸkinlere รถzel olarak รผretilen ve sex oyuncaklarฤฑ olarak kabul edilen รผrรผnleri keลŸfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin รผrรผnlerin รงeลŸitliliฤŸi ile her bireyin cinsel yaลŸamฤฑndaki farklฤฑ ihtiyaรงlara hizmet veren ฤฐstanbulun en iyi sex shop fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ yakalamanฤฑn tam zamanฤฑ.

รœlkenin herhangi bir yerinde olursanฤฑz olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir ลŸekilde alฤฑลŸveriลŸ tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanฤฑz kategoriler arasฤฑnda fantezi รงeลŸitlerine gรถz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
ฤฐstanbul Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ fethiye sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ฤฐstanbul Erotik Shop, Cinsel Dรผnya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dรผkkanlarฤฑna girmekten รงekiniyorsanฤฑz ve bรถylece cinsel hayatฤฑnฤฑzdan zevk alamฤฑyorsanฤฑz bu alฤฑลŸveriลŸ yรถntemi sizin iรงin son derece kolay olacaktฤฑr.

Bรถylece aklฤฑnฤฑza takฤฑlan tรผm sorularฤฑ avcฤฑlar sex shop sanal maฤŸaza รผzerinden giderebilirsiniz. En รงok tercih edilen รผrรผnler arasฤฑnda genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz.

Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.

Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
โ€‹โ€‹AlฤฑลŸveriลŸ yapmanฤฑn en keyifli zamanlarฤฑndan bir tanesi de cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif bir hale getirecek durumlardฤฑr. Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.
MรผลŸteri hizmetleri 7/24 sizlere destek saฤŸlamaktadฤฑr. AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz. Bitkisel รผrรผn ve plastik รผrรผnler de doktor onayฤฑndan geรงmiลŸ tescilli รผrรผnlerdir.