หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ได้รวมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้มีโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจำนวน 79ตัว โดยโค-กระบือ เหล่านี้จะมีบัตรประจำตัวและจะส่งมอบให้กับอธิบดีกรมปศุสัตว์นำเข้าธนาคารโค-กระบือต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
การสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิชาการและประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสินใจลงทุนและให้บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ ซึ่งมีระยะเวลารับสมัครตั่งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งครบถ้วนตามเป้าหมายทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ในการนี้ นายธรรมยศ ศรีช่วย ฮธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในงานดังกล่าวด้วย ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
พพ. เตือนผู้ประกอบการอาคาร และโรงงานควบคุม
การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ"
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำนวย ทองสถิตย์ อดีตอธิบดี พพ. ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และร่วมอภิปราย เรื่อง "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ" ร่วมกับนางสาวบุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ นายวรินทร ยอดอาหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ ผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องประโยชน์สาธารณะ และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ใน พพ. ที่เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมบุญรอด นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านพิบูลธรรม
สำนักงานเขตปทุม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเขตปทุมวันครบ 100 ปี ร่วมสร้างสิ่งดีๆ ที่ยั่งยืน โดยมี นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านพิบูลธรรม โดยมี นางสาวบุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (พพ.) เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
งาน Thailand ESCO Fair 2016 "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนางาน Thailand ESCO Fair 2016 "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" ณ ห้องบอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ในเวลา 8.30-16.30 น.โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
สัมมนา Refresh PRE
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
พีธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ พร้อมพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศและหลวงปู่ทวด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ พร้อมพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศและหลวงปู่ทวด โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในพิธี สำหรับศาลพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาว พพ. เคารพบูชามาอย่างยาวนาน และการจัดสร้างพระบูชา พระไพรีพินาศ หลวงปู่ทวด และเหรียญท่านพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ ครั้งนี้ อธิบดี พพ. มีดำริที่จะจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการครบรอบ 63 ปี ของ พพ. และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับข้าราชการและบุคลากรของ พพ. รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย ณ บริเวณลานหน้าอาคารหนึ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559
กิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจฉลาดใช้พลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจฉลาดใช้พลังงาน" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี โดยภายในงานซึ่งเป็นลานกิจกรรม มีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า อาหาร ฯลฯ และในส่วนของ พพ นั้นได้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน รวมถึงของรางวัลมากมายให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมการจัดการความรู้ " ก้าวสู่ความสำเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015 "
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ก้าวสู่ความสำเร็จของแผน EEP และ AEDP 2015" โดยมี นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน และ ดร.กานต์นลิน ธีรรัตนานนท์ วิศวกรชำนาญการ สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน ร่วมเสวนานำเสนอความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของ พพ. และเจ้าหน้าที่ของกระทรงพลังงานที่เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนฯ และแนวทางเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของแผน EEP 2015 และ AEDP 2015 มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
สัมมนาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนานำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เปิดโครงการให้ความรู้ "พรก. กับการขับเคลื่อน พพ. "
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หัวข้อ "พนักงานราชการกับการขับเคลื่อน พพ." โดยมีพนักงานราชการที่เป็นตัวแทนกอง/สำนักเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น ( RAC NAMA)
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวปาฐกถาในงานเปิดตัว(Kick off)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น ( RAC NAMA)ซึ่งเป็นการสนับสนุนจาก กองทุน NAMA Facility โดยทางรัฐบาลเยอรมัน และรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน และได้มีผู้ประกอบการด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็นให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
แถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2016 และกิจกรรมกระตุ้นและขยายธุรกิจ ESCO ในหัวข้อ "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน"
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และนายพ้อง เหลืองแสงทอง อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2016 และกิจกรรมกระตุ้นและขยายธุรกิจ ESCO ในหัวข้อ "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานตามระบบสากลที่เน้นในมาตรฐานการทำงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย และการตรวจวัดพิสูจน์ผล ณ ห้องอุบลชาด ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
มอบทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร เพื่อการศึกษา”
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร เพื่อการศึกษา" ให้แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 606 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
การสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ"
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ" พพ.พร้อมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ผ่านสถาบันการเงิน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน คาดวงเงิน 4,489 ล้านบาท อันจะก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน 4,404 ล้านบาทต่อปี หรือลดการนำเข้าน้ำมันดิบได้ประมาณ 248 ล้านลิตรต่อปี ทั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อ "Key of Success สู่การอนุรักษ์พลังงานด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงิน" ของตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ณ ห้อง อรพิม ชั้น L (Lobby) โรงแรมสีมาธานี จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
สัมมนา Refresh PRE
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)” ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2559
การรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการเฉลิมฉลองศตวรรษาชสตกาล ศาสตราจาร์ย ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตเลขาการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการพลังงานไทย พร้อมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ผันโขง ลงพอง ตามมุมมองอาจาร์ยบุญรอด" เพื่อสานต่อแนวคิดของท่าน ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางการผันน้ำจากแม่โขง มาพักไว้ที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเพื่อให้ภาครัฐได้เห็นเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
งานสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550"
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550" โดยมี นายจารุวุฒิ วราภรณ์ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้ศึกษาและทบทวนค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการทดสอบใหม่ที่ทาง สมอ. จะประกาศใช้ การจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (MEPS) เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น และการสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537