หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดกิจกรรม “เด็กไทย ใส่ใจ ฉลาดใช้พลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรม "เด็กไทย ใส่ใจ ฉลาดใช้พลังงาน" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
" คุณค่าที่สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน " พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 48 ราย เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเกียรติประวัติแห่งคุณความดีที่ได้กระทำไว้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นผู้อุทิศตนและเวลาว่างแก่ทางราชการ อันนำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันนี้ 2 กันยายน 2559
สัมมนา "เผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ได้จัดสัมมนา "เผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย และร่างคู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" โดยมีนางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้น ที่ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
พิธีมหาพุทธาภิเษก พระไพรีพินาศ และหลวงปูทวด ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระไพรีพินาศ และหลวงปูทวด ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานดับเทียนชัย และนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดี พพ. ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ในการนี้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทางศาสนาตามขั้นตอน โดยพิธีดังกล่าวมีความเชื่อว่าวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันภัยอันตรายและให้เกิดความสวัสดีมีชัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
พพ. เดินหน้าปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระตุ้นประหยัดพลังงาน
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการสัมมนา "กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ" พพ.พร้อมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ผ่านสถาบันการเงิน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
พพ. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานหน่วยงานตัวอย่างที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ในจังหวัดชลบุรี ณ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง และบริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย Mr.Luc Steven UN Resindent Coordinator และUNDP Resident Representative สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดการสัมมนาประจำปี 2559 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หรือ PEECB ( Promoting Energy Efficiency Commercial Buildings) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ United Nations Development Programme (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นที่ อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การประชุม Knowledge Sharing on Best Practice in RE Policies to Malaysia and Thailand
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายดนัย เอกกมล เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Energy Programme for Indonesia/ASEAN ที่ ASEAN Centre for Energy (ACE) และ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) จัดทำร่วมกันขึ้น เพื่อให้คณะผู้แทนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานยังประเทศไทยและสาธารณรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผู้แทน พพ. ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกันในเรื่องโครงสร้างและการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทนของทั้งสองประเทศ รวมถึงประเด็นความท้าทายในด้านพลังงานทดแทนที่ภาครัฐของทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวารสารรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม "เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" กิจกรรมในครั้งนี้ พพ. ได้นำความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานระดับชาวบ้าน มาเผยแพร่และจัดแสดงทั้ง เตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร การทำถ่านอัดแท่ง น้ำส้มควันไม้ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาอังโล่ประสิทธิภาพสูงและการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวันมี นอกจากนั้นยังมีเวทีให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน
เยี่ยมชมการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมทดลองนั่งยานยนต์ไฟฟ้า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมทดลองนั่งยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579 และเชื่อว่าจะมีปริมานกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ได้รวมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้มีโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจำนวน 79ตัว โดยโค-กระบือ เหล่านี้จะมีบัตรประจำตัวและจะส่งมอบให้กับอธิบดีกรมปศุสัตว์นำเข้าธนาคารโค-กระบือต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
การสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เปิดตัวโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิชาการและประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสินใจลงทุนและให้บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ ซึ่งมีระยะเวลารับสมัครตั่งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ปริมาณกำลังผลิตติดตั้งครบถ้วนตามเป้าหมายทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ในการนี้ นายธรรมยศ ศรีช่วย ฮธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในงานดังกล่าวด้วย ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
พพ. เตือนผู้ประกอบการอาคาร และโรงงานควบคุม
การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ"
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำนวย ทองสถิตย์ อดีตอธิบดี พพ. ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พพ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน และร่วมอภิปราย เรื่อง "ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยถึงเกษียณ" ร่วมกับนางสาวบุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ นายวรินทร ยอดอาหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ ผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องประโยชน์สาธารณะ และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ใน พพ. ที่เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมบุญรอด นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านพิบูลธรรม
สำนักงานเขตปทุม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเขตปทุมวันครบ 100 ปี ร่วมสร้างสิ่งดีๆ ที่ยั่งยืน โดยมี นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านพิบูลธรรม โดยมี นางสาวบุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (พพ.) เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
งาน Thailand ESCO Fair 2016 "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนางาน Thailand ESCO Fair 2016 "ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" ณ ห้องบอลรูม ชั้น2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ในเวลา 8.30-16.30 น.โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
สัมมนา Refresh PRE
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
พีธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ พร้อมพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศและหลวงปู่ทวด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ พร้อมพิธีเททองหล่อพระไพรีพินาศและหลวงปู่ทวด โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในพิธี สำหรับศาลพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาว พพ. เคารพบูชามาอย่างยาวนาน และการจัดสร้างพระบูชา พระไพรีพินาศ หลวงปู่ทวด และเหรียญท่านพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ ครั้งนี้ อธิบดี พพ. มีดำริที่จะจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการครบรอบ 63 ปี ของ พพ. และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับข้าราชการและบุคลากรของ พพ. รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย ณ บริเวณลานหน้าอาคารหนึ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537