หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคคลากรในเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ) 203/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ห้วยแม่ป่าไผ่ อ.ฮออด จ.เชียงใหม่ ที่ (จ) 97/2556
ผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(ขนาด 4 ครอบครัว)โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน ที่ (จ)136/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ E30/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ที่ ส30/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(จัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ)โครงการบ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และโครงการห้วยดินดำ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ E
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(จัดซื้อเครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งและทดสอบ)โครงการบ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และโครงการห้วยดินดำ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ E
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามประกาศที่ ส.35/2556
ผลการดำเนิการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)166/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มกระดาษ และสิ่งทอ) ที่ (จ)139/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์ผลการใช้มาตรการด้านกฎหมายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของ พพ. ที่ (จ)127/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพัลงงานในโรงงานอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มเคมี) ที่ (จ)154/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน(ค่าว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบายส่งน้ำอาคารโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า)โครงการบ้านสองแควพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และโครงการห้วยดินดำ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ E29/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ที่ (จ)212/56
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส29/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง ที่ E24/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง ที่ E22/56
ผลการสอบราคาว่าจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส22/56
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร(ประเภทเตาหุงต้ม) ที่ ส18/56

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537