หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทพลังงานอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า)) ที่ ส.19/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ (จ)249/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ประเภทอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า)
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ขนาด 20 kW ที่ชำรุด อุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง)
ผลการสอบราคาว่าจ้างโครงการว่าจ้างรื้อถอนและขนย้ายกังหันลมขนาดเล็ก
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)
ผลการสอบราคาโครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมระบบจำหน่ายสำหรับโรงเรียนทดลองในพื้นที่พระตำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ที่ชำรุดจากอุทกภัย)
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามโครงการที่ประสบภัยจากน้ำท่วม(ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จังหวัดลพบุรี)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ
ผลการดำเินินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ที่ (จ)214/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนใต้ภิภพเพื่อผลิตไฟฟ้าแหล่งแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ (จ)73/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊สเซฟตี้) ที่ (จ)193/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ (่จ)215/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ) 253/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการสาธิตระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง) ที่ (จ) 238/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารดควบคุม (Refreah PRE) ที่ (จ) 195/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 [335] 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537