หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ที่ E44/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้และภาคตะวันตก 10 แห่ง ที่ E43/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ 10 แห่ง ที่ E42/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ โครงการะบบผลิตรไฟฟ้าแบบผสมผสานพร้อมติดตั้งและทดสอบโครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่งบ้านดอยคำ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่ E49/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการพัฒนาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง(ค่าว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) ที่ E46/2556
ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.70/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส.69/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเรื่อง Value Chain ของพลังงานทดแทน ที่ (จ) 267/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ที่ (จ)310/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างโครงการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ E35/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ(Voluntary Agreement) ที่ (จ)332/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื่นที่ภาคใต้, ภาคตะวันตก, จังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาคร ที่ (จ)233/2556
ผลการสอบราคาว่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของที่ปรึกษา/ผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน ที่ ส.68/2556
ประกาศรายขื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม ที่ E48/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างโครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ E38/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการกำกับดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่จังหวัดระยอง,ฉะเชิงเทราและลพบุรี ที่ (จ)247/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่(จ)255/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี ที่ (จ)262/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ยกเว้นจังหวัดระยอ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(กลุ่มที่ 2)) ที่ (จ)237/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537