หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะครู นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบางปรน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 พ.ย. 2560)
คณะครู,นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบางปรน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (17 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 60 คน และคุณครูจำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 17 พฤษศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (17 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 87 คน และคุณครูจำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีจนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน (16 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานและการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 256
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (14 พ.ย. 2560)
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและท่านนายกสภากาชาติจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่สำรวจและจัดสรรพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม)ร่วมกับพลังงานจังหวัดมหาสารคามได้รับผิดชอบในการสรรหาชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 พ.ย. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง จำนวน 38 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) มี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์) และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 พ.ย. 2560)
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกษตรกรลูกค้ารายใหม่และทายาทเกษตรกร ปีบัญชี 2560 จำนวน 3 รุ่นๆละ 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยการนำความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม วันที่ 7,10 และ 14 พฤษจิกายน 2560
การจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (14 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวน 98 คน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (10 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการเบื้องต้น 20 ท่าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (8 พ.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการ จัดนิทรรศการ สาธิต เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ครั้งที่ 1) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬและหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (7 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอานามัยและความปลอดภัย จำนวน 140 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านพลังงานจึงได้เชิญ นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และโซล่าเซลล์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง (6 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 23 คน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (3 พ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง และผู้อำนวยการ รพสต.หัวสำโรง เข้าร่วม รับฟังการชี้แจงและตอบรับโครงการฯในครั้งนี้ด้วย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังในการประชุมครั้งนี้ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น เข้าดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มประธาน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง เข้ารับฟังการชี้แจงโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น การถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ร.ต.ท.เพ็ชร ยศเสือผบ.มว.ตชด.กก.ตชด.31 และเจ้าหน้าที่ บุคลากรตำรวจ จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ วันที่ 31 ตุลาคม 60
กิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง' (31 ต.ค. 2560)
ได้รับเกียรติจาก ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยนายอำเภอทุ่งสง (ท่านทศพร จันทรประวัติ)ให้ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม'ชมรมอังคารกันเอง' มี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และผู้นำชุมชนทุกแห่ง/ปลัดอำเภอ /กำนันทุกตำบล และสมาชิกชมรมอังคารกันเอง ในอำเภอทุ่งสง ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นการพบปะ พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม โดย..ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้ และกำหนดจัดในวันอังคารของทุกเดือน แต่ละหน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารของอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 81 ท่าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (30 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพันตำรวจโท อำนาจ หาญไฟฟ้า รองผู้กำกับการ 2 เป็นประธานในการประชุมมีผู้ข้าร่วมฟังการประชุมจำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 "ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน" (20 ต.ค. 2560)
ศบ.1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดพลังงาน และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเสวนา SMEs DEDE 4.0 ครั้งที่ 4 ลงทุนอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน วิทยากรร่วมเสวนา น.ส.เฉลยวิทย์ ชัยจักร ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน เมือวันที่ 20 ต.ค. 2560
ชี้แจงโครงการเบื้องต้น จำนวน ๓ โครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (19 ต.ค. 2560)
ศบ.๔ (จ.หนองคาย) ได้เข้าดำเนินการชี้แจงโครงการเบื้องต้น จำนวน ๓ โครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ ๑.วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๒.วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๐ ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓.วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537