หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินการใช้พลังงาน ครั้งที่ 3 เรื่อง เกณฑ์ระบบกรอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อศึกษา ปรับปรุงยกระดับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคารใหม่ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของกระทรวงพลังงาน และพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (โปรแกรม BEC) ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ สะดวกในการใช้งานในอนาคตต่อไป ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันนี้ 19 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมพิธีและลงนามถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาร่วมสรงน้ำพระบรมศพ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (พพ.) เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายทิศทางในการดำเนินการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การศึกษาศักยภาพการใช้และประยุกต์ใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย” ณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ห้อง ประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รักษาการอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระ ชัยยะเทวะ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการอธิบดี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559
การสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีการบรรยายถึงการนำเสนอร่างเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดย ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ , ดร.ชญาณิน จิตรานุเคราะห์ , ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ ทั้งนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำหรับพื้นฐานข้อมูลอ้างอิงในการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการและผู้ประกอบการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำมาใช้ในการปรับปรุง ให้การศึกษาในครั้งนี้ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงกับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ก้าวสู่ปีที่ 15 กระทรวงพลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 14 ปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
งานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" จังหวัดมหาสารคาม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง"เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กุญแจสู่พลังงานแก้จน" โดยมีนายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อผลิตสินค้าชุมชน เช่น ถ่านอัดแท่ง ข้าวแต๋น การเพาะเชื้อเห็ด เป็นต้น โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายสายพัน ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม, ผศ.ปรีชา ศรีประภาคาร อาจารย์และวิศวกรพลังงานศูนย์วิจัยและพัฒนาตักสิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,นายสุภีร์ ดาหาร ประธานอาสาสมัครพลังงานภาคอีสานและประธานอส.พน.จังหวัดขอนแก่น, นายถนอม เล็กเจ็ก ประธานวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนบ้านหนองโนและประธานอส.พน.จังหวัดมหาสารคาม และนางเกศราพร ศรีสม ประธานวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน ณ อุทยานพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
พิธีมอบสัญญาสนับสนุนโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาสนับสนุนโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 ระหว่าง พพ. และสถานประกอบการ จำนวน 7 แห่งพร้อมสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการดำเนินงานต่อไป โดยนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้งาน กระตุ้นการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้ต่อไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
พิธีมอบหนังสือยืนยันการสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund)
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบหนังสือยืนยันการสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) แก่โรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ 20 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้อาคารโรงพยาบาลภาครัฐได้ดำเนินการ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงพยาบาลของภาครัฐ ณ อาคาร 2 บ้านพิบูลธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
ไทยครองแชมป์ ASEAN Energy Awards 2016 เวทีพลังงานอาเซียน “เนปิดอว์”
(21ก.ย.59เมียนมา) ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในช่วงค่ำรัฐบาลเมียนมาได้เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีประกาศผลรางวัล ASEAN Energy Awards 2016 ซึ่งมีขึ้นระหว่างงานเลี้ยง AMEM Gala Dinner ASEAN Energy Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก โดยปีนี้ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สูงสุดถึง 16 รางวัล จากทั้งหมด 47 รางวัล สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลในประเภทบุคคลพลังงานดีเด่นให้กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยบุคคลากรจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุริยันต์ อภิรักษ์สัตยากุล รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า “การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ณ วันนี้ นับว่ามีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558–2579 ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579 ที่ตั้งเป้าหมายในการลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ GDP ของประเทศ (Energy Intensity) อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เช่นเดียวกัน ซึ่งการกำหนดแผนดังกล่าวเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหนึ่งในมาตรการต่างๆ ที่ออกมากระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดการลดใช้พลังงานโดยวิธีการสมัครใจ คือ การจัดประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จต่อการเข้าร่วมการประกวด ASEAN Energy Awards มาอย่างต่อเนื่อง”
ไทย-ลาว-มาเลเซียร่วมมือศึกษา ซื้อ-ขายไฟฟ้า นำร่อง 100 เมกะวัตต์
(21กย.59) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างไทย ลาวและมาเลเซีย ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ว่า ประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ LMT on Power Integration Project ในการศึกษาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และมาเลเซีย ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 2016-2025 ในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2016-2020 “โครงการศึกษาดังกล่าวสืบเนื่องจาก มาเลเซียมีความต้องการซื้อไฟฟ้าจากลาว โดยไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องสายส่ง ซึ่งจะมีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศทั้งสองได้ในปี 2018 ถึงแม้ว่าขณะนี้ไทยจะมีความพร้อมในด้านสายส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ ที่จะต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนับเป็นโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าร่วมกันของภูมิภาค โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัต์”
เริ่มแล้ว!การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมีรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม
(21ก.ย2559.กรุงเนปนีดอ เมียนมา) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 ครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ Toward Greenner Community with Cleaner Energy ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แถลงการณ์ของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน 10 ประเทศครั้งที่ 34 แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีด้านพลังงาน+3 คือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ครั้งที่13 แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานเอเซียตะวันออกครั้งที่ 10 และแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและทบวงการพลังงานระหว่างประเทศครั้งที่6 สำหรับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน มีสาระสำคัญ คือ การมั่งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทน และเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานของอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 2016-2025 :APAEC) ที่เน้นเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน โดยตั้งเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภูมิภาคลง 20% ภายในปี พ.ศ.2563 และ30% ในปี พ.ศ.2573 และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น23% ในปี 2568 นอกจากนั้นด้านการเชื่อมโยงโครงข่าย จะมีการเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซแบบทวิภาคี 6 ประเทศ รวมความยาว 3,673 กิโลเมตร และดำเนินการสถานีเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเหลวให้เป็นก๊าซ 6 สถานี กำลังผลิต 22.5 เมตริกตันต่อปี และที่สำคัญจะมีการขยายการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid :APG ) กว่า 1,700 เมกะวัตต์ รวม 8 โครงการ
ประชุมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้แทนประเทศเนปาล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมกับคณะผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนานโยบายและแผนงานด้านประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวม” พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (Display Center) โดยมีนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านพลังงาน กล่าวเปิดการประชุม ณ อาคาอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
อบรมวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 1 (Energy Safety)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 1 ของปี 2559 โดยมีนายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งมีนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ ที่ พพ. พัฒนาขึ้นนี้ ได้นำความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมสื่อและกิจกรรมไปเผยแพร่ยังสถานประกอบการ ฟาร์ม และชุมชนต่างๆแล้ว กว่า 529 แห่ง และในปี 2559 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายการขยายผลอีก 750 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) และผู้นำชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ กว่า 150 คน โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหินบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559
เปิดอุทยานพลังงาน
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดอุทยานพลังงานศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สนใจอยากเข้าชมอุทยานพลังงาน ภาคเหนือ ติดต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 7 เชียงใหม่ ภาคอิสานติดต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 3 มหาสารคาม ภาคใต้เข้าเยี่ยมชมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
งาน "WM2E-2016"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2015-2036 ,แผนอนุรักษ์พลังงาน 2015-2036 และโครงการ Thailand Energy Awards ซึ่งอยู่ในความดูแลของ พพ.ภายใน งาน "WM2E-2016" สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ สำหรับบรรยากาศภายในงานมีนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสร้างเครือข่าย งานวิจัยด้านวิศวกรรม รวมไปถึงงานเน็ทเวิร์คเครือข่ายวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม งานในครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวัเนนี้ 14 กันยายน 2559
การประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากสมาคมการค้ายูโรเปียน เพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce: EABC) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจาก EABC กับ พพ. ขึ้น โดยมีนางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแสงอาทิตย์ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหารือกันในประเด็น เรื่อง นโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และนโยบาย สถานการณ์ โอกาสในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
พพ. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับคณะผู้แทนจากเอธิโอเปีย เรื่อง นโยบายและแผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ การชลประทานและการไฟฟ้าแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Ministry of Water, Irrigation and Electricity, Federal Democratic Republic of Ethiopia) อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “Utilization of Solar Energy for Rural Water Supply and Small Scale Irrigation” ภายใต้โครงการ Professional Development Program ระหว่างวันที่ 4-16 กันยายน 2559 โดยมี Asian Institute of Technology (AIT) เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ทางคณะผู้แทนเอธิโอเปียได้เล็งเห็นว่า พพ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จและมีบทบาทในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 พพ. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับคณะผู้แทนจากเอธิโอเปีย เรื่อง นโยบายและแผนพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อให้คณะผู้แทนจากเอธิโอเปียนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและปรับใช้ในประเทศตนต่อไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537