หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 1 (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 2) (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศฯ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี กลุ่มที่ 4 (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 11/2558 ประกวดราคาจ้างซ่อมท่อ Pentock ของเครื่องกังหันน้ำ Unit 1 และ Unit 2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (72.10.15.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเลขที่ 8/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อในหมวดบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต (73.15.21.01) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง/อะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาเลขที่ 9/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 12/2558 ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557กรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์อนุรักษ์พลังงาน(82.12.18.01) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 10/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (41.11.61.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก เลขที่ 7/2558 ประกวดราคาจ้างในหมวดสายควบคุมระบบการเดินสายส่งหลัก (26.12.17.02) เรื่องติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 9/2558 ซื้อวัตถุดิบ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 4 รายการ (14.10.15.00) โดยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 8/2558 ซื้อหมวดบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต (73.15.21.01) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอะไหล่ระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชน จำนวน 14 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 7/2558 จ้างในหมวดสายควบคุมระบบการเดินสายส่งหลัก (26.12.17.02) เรื่อง ติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 6/2558 ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (73.17.16.01) จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 5/2558 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ (40.15.15.10) จัดซื้อชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี งบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 4/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00) อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชกโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา เลขที่ 3/2558 เรื่อง ซื้อตู้เก็บเอกสาร (56.10.17.02) โต๊ะเอนกประสงค์ (23.12.16.15) เก้าอี้พลาสติก (48.10.20.01) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบการบริหารข้อมูล (81.11.17.00) ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลังกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03)ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลัง กองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิ
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการจัดการข้อมูลบันทึก (71.15.11.03) ที่ 1/2558 เรื่อง ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายของระบบฐานข้อมูล การเงิน การคลัง กองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537