หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาจ้าง ทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทเตาชีวมวล) ในภาพรวมโครงการทั้ง 5 โครงการ ที่ ส18/2557
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) ในภาพรวมโครงการทั้ง 5 โครงการ ที่ ส.20/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำและลาดคันคลองบริเวณอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ E14/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ E21/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมการพิบัติของระบบผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ E18/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม จำนวน 5 แห่ง ที่ (จ) 42/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล E15/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมทางเข้าโครงการ และสะพานข้ามคลองโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ E12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ E11/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ (จ) 30/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล ที่ (จ) 4/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ที่ (จ)601/2556
ผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารโรงไฟฟ้า 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ รวม 2 หลัง ที่ ส17/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ E10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก รวม 2 หลัง ที่ E7/2557
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า ที่ (จ)10/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 2 ครอบครัว) จำนวน 1 หลังและระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ที่ ส.6/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 6 สถานี ที่ ส. 9/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 2 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ ส.12/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยหมากกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮองสอน ที่ ส.13/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537