หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)170/2557
ประกาศ เรื่อง ผลกรดำเนินการว่าจ้าง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการคัดเลือกและการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)161/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทน
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบ้านและวัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ไดัรับการคัดเลือก ที่ (จ) 103/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ไดัรับการคัดเลือก ที่ (จ) 96/2557
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ (จ) 190/2557
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ไดัรับการคัดเลือก ที่ (จ) 107/2557
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ไดัรับการคัดเลือก ที่ (จ) 104/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ (จ)175/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา พัฒนา เพื่อการออกแบบและปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน Display Center ที่ (จ)160/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ (จ)147/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านปฏิบัติ) ที่ (จ)143/2557
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ E43/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้างโครงการวารสารรักษ์พลังงาน ที่ E41/2557
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส.31/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาฉนวนอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 ที่ (จ)212/2557
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) ที่ (จ)156/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537