หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ประชุมโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (9 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากพันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายคมสันต์ พู่ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 88 คน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและพลังงานทางเลือก (28 ธ.ค. 2560)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ที่1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จัดทำ"โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา" ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและพลังงานทางเลือก ณ ห้องลีลาวดี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ในการนี้ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีฯ)นายธนวัฒน์ ประดู่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน วันที่ 27 ธันวาคม 2560
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 256 (28 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล นำชุมชนจำนวน 2 ชุมชุน ได้แก่ ชุมชน อบต.วังประจันและ อบต.ควนโดน อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล จำนวน 50 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561นำโดยคณะฯจนท.พลังงานจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในการนี้มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (27 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร นำคณะเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 92 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (27 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นำชุมชนจำนวน 2 ชุมชุน ได้แก่ชุมชน อบต.นาไม้ไผ่,และ อบต.ควนกรด อำเภอทุ่งสงจำนวน 40 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561นำโดยคณะฯจนท.พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในการนี้มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (27 ธ.ค. 2560)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 ธันวาคม 2560
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง นำชุมชนจำนวน 3 ชุมชุน ได้แก่ชุมชน อบต.ละอุ่นเหนือ,อบต.กะเปอร์ และ เทศบาลตำบลกะเปอร์ จำนวน 40 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2561นำโดย นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในการนี้มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน(ครั้งที่ 2) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) (25 ธ.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้เข้ารายงานความก้าวหน้า แจ้งผลการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน และจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน(ครั้งที่ 2) ในโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดสว่างอุทิศ(ปากคาด) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงงาน (22 ธ.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 123 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงาน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ. การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวน 453 คน และมีหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า เข้าร่วมจัดบูธ จำนวน 15 แห่ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (21 ธ.ค. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2560 จำนวน 175 คน วันที่ 19 ธันวาคม 2560
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ธ.ค. 2560)
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร,เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร "โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561" จำนวน 74 คน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โดย นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (18 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรโดย พลังงานจังหวัดชุมพร (คุณทองรัตน์ วรรณนุช)และคณะฯ นำเทศบาลตำบลชุมโค และเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 40 ท่าน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)งบประมาณ 2561เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 40 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพลังงาน จำนวน 150 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ (15 ธ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง และเทศบาลตำบลศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน จำนวน 67 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศบ.10 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตามฐานเรียนรู้ฯ ต่างๆ
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในงาน "มหกรรมคำแคนดินแดนพอเพียง ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
นิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (scouts go solar) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์ พพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชมนิทรรศการ ประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (15 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสำราญ ปทุมานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี) กล่าวรายงาน และ พันตำรวจโท วิบูลย์ อุ่นนันกาศ รองผู้กำกับการ 2 กล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้มีกำลังพลเข้ารับฟังการชี้แจงจำนวน 190 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ (13 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด กล่าวเปิดการประชุม มี อสม. และบุคลากร รพสต.แม่ปะ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ จำนวน 113 คน เมื่อันที่ 13 ธันวาคม 2560
โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ (8 ธ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)จัดการประชุมครั้งที่ 1ภายใต้โครงการ ถ่ายทอดเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลียว ตามสีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอบ้านด่าน ผู้แทนสภอ.บ้านด่าน สัสดีอำเภอบ้านด่าน ผอ.โรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก ผอ.รพ.สต.ในอำเภอบ้านด่าน นายกองการบริหาส่วนตำบลวังเหนือ ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลวังเหนือ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537