หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาประชาพิจารณ์ “การจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เยี่ยมชมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บ้านห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธาน พร้อมร่วมกิจกรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำหรับกิจกรรม ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักและกลุ่มงานต่างๆ โดยการศึกษาดูงานในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และรับฟังบรรยาย “การบริหารสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” จากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคคล รวมทั้ง กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ไมดา เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ วิธีการสมัครเข้าเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้ (โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)ประชุม ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนโยบายสำคัญของ พพ. ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมากขึ้น โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปี 2000-2016) มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 2,613 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลมากถึง 750 รางวัล และสามารถคว้ารางวัลในเวที ASEAN Energy Awards ได้มากถึง 148 รางวัล ด้วยความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนและการสนับสนุนจาก พพ. ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากถึง 6,800 ล้านบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ภายในงานมีตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป จัดขึ้น ณ Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และร่วมแปรอักษร “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบี ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดพิธีนี้ขึ้น เพื่อมอบ "ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับ ฉลากรับรองมาตรฐานอาคารฯ ดังกล่าว พพ. ได้พิจารณาจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรฐานมาตรวจประเมิณ ตั้งแต่ปี 2552-2558 ซึ่งผลการตัดสินจาก 115 อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ 76 แห่ง (105อาคาร) และภาคเอกชน 8 แห่ง (10อาคาร) โดยมีผู้ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารระดับ ดี 30 หน่วยงาน ระดับดีมาก 24 หน่วยงาน และระดับดีเด่น 9 หน่วยงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า "การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC หรือ Building Energy Code โดยการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว จะสามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ภายในเดือน พ.ย. 2559 นี้ ซึ้งเบื้องต้นจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป"
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 5) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 4) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
พพ. จัดสัมมนา “DEDE : Awareness Training Organization – สำนึกรักองค์กร”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนา “สำนึกรักองค์กร (DEDE : Awareness Training Organization )” กิจกรรมภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานที่เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี การคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารของตนเอง ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานกับองค์กรและสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 – 17 พ.ย. 59
การหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมคณะ จากหอการค้าไทย ที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะทำการ รณรงค์เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ โรงแรม โรงเรียนและสถาบันการศึกษา โรงพญาบาล ธุรกิจขนาดใหญ่และสมาชิกหอการค้าจังหวัด ณ ห้องประชุม อาคาร 1 (พพ.) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
โครงการฝึกอบรม PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 PROGRAMME
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติโครงการ PRACTICAL ENERGY MANAGER TRAINING OF THE AJEEP SCHEME 2 ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre of Energy : ACE) ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (ECCJ) และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini-plant) สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยมีนายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (จังหวัดลำพูน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน 9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 3 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร ) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมประกอบอาหาร และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง บริเวณเต็นท์จุดรองรับประชาชน โดย กระทรวงพลังงาน กฝผ.และบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งบรรยากาศภายในสนามหลวงได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาแวะรับบริการอาหารฟรีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยคณะผู้จัดจะมีการชี้แจงในอีก 4 จังหวัดดังนี้ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นคร) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
พลเอก อนันตพร กาญจนรันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ ประจำปี 2560 และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พพ. เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ พพ. ได้รับมอบหมาย พลเอก อนันตพร ยังได้เน้นถึงเรื่องกฎหมายด้านพลังงานที่ต้องเสนอข้อเท็จจริงและความถูกต้อง ประกอบกับหมั่นนำเสนอข้อควรรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางโครงสร้างในการทำงาน ควรให้ความรู้ข้อมูลด้านอื่นแก่คนในองค์กรด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559
อบรม วิทยาการตัวคูณ
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม “วิทยากรตัวคูณ ครั้งที่ 2” โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยมีอาสาสมัครพลังงาน จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง 3
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วย พล.ร.ต.ดร.สมัย ใจอินทร์ ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ร่วมกันให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง3 ถึงการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรืออังสนา ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งรับเสด็จ, การส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล รวมถึงการผลิตไฟฟ้าให้ชาวบ้านห่างไกลด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างโซล่าเซลล์ พลังงานชีวมวล ชีวแก๊ส พลังงานจากขยะ เป็นต้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund)” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
การสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)" รุ่นที่ 6
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม (Refresh PRE)" รุ่นที่ 6 โดยมี นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านพลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยรวบรวมความรู้ใหม่ ๆ จากสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัย เน้นไปที่เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักของโรงงานและอาคารควบคุม และบรรยายสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดย นายปฏิภาณ สวนสวัสดิ์ ภายในงานมีบูธแสดง สาธิต เทคโนโลยี วัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเจ้าของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ ผู้นำเข้า หรือผู้ออกแบบใช้งาน ที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านรูปแบบการสัมมนา และการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จัดขึ้น ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537