หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องทำน้ำร้อนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์ พร้อมร่วมสรุปแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาจักทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เฟสเดียวนี้ขึ้น เพื่อกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนียวนำเฟสเดียวประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการส่งเสริม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนา “ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
พพ. พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. สุโขทัย
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 36 MW เป็นโดยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับชุมชนและประเทศ จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน Thailand energy award 2015 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน(co-generation) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาพลังงานของประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งเสริมการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารภาครัฐ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ” โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 165 ล้านหน่วยต่อปี ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จำนวน 39 โครงงาน และสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จำนวน 10 โครงงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ในโครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครั้งต่อๆไป พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง เมจิก2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้บริหาร พพ. พบสื่อมวลชน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ พพ. ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับเครือข่ายสื่อมวลชนในเรื่อง แผนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง china moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559”
นายกุศล ชีวากร รอองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ บางกระทุ่มโมเดล จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" จังหวัดนครปฐม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จัดสัมมนา"โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" โดยมี นางสาวปฐมาภรณ์ พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการสัมมนาฯในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้การอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และชมตัวอย่างการอบแห้งที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยท่าน ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง ท.330 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” จังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ ห้องประชุมนันทภัค โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท กระท่อมหิน นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีกระทรวงพลังงานครั้งที่ 2 ซึ่งปีนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ โดยมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ จังหวัดเชียงใหม่
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี และ นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย ยูนิเซิส สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการประชุม “ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP ” ภายใต้การดำเนินงานสาขาประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (EE&C) ของอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกีฬาสีกระทรวงพลังงาน โดย พพ. เป็นเจ้าภาพในประเภทกีฬา ปาเป้า เทเบิลเทนนิส หมากรุก ซึ่งมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุม “The 4th ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
พพ.จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ณ จังหวัดชุมพร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของ พพ. ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน" และนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนแก้จน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
พพ. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตภาคกลาง จ.นครปฐม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดสัมมนา/อบรมเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาค โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ระบบการจัดการด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ณ ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ” โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
พพ. เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road show) “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ผู้บริหารจากสถานประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
การประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยมีคณะผู้แทนจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd (TMAP - EM) เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย พพ. จะได้รับประโยชน์ในการรับทราบแนวคิดในการพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่ง Toyota เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย หากบริษัทมีทิศทางและแผนงานสอดคล้องกับแผน AEDP 2015 และ EEP 2015 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บุญรอด - นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537