หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงบ้านพักรับรอง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ที่ ส28/2558
ประกาศ เรื่อง ผลดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ ที่ (จ)120/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ (จ)119/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก ที่ (จ)116/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง ที่ (จ)115/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้ ที่ (จ)114/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ที่ E21/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 10 สถานี ที่ E19/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ ที่ E16/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล ที่ (จ)74/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ที่ E18/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ที่ E17/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานเขื่อนบน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ที่ E15/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 โครงการ ที่ E14/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาการให้บริการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)131/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยก๊าซชีวมวล ที่ (จ)110/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ (จ)100/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ (จ)121/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาปรับปรุงต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์/ของเสียในระดับครัวเรือนของประเทศไทย ที่ (จ)88/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)85/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537