หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานจากรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ) ที่ (จ) 227/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(EI) ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า ที่ (จ) 264/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Re) ที่ (จ)236/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) ที่ (จ)235/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ) ที่ (จ) 234/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานและอนุรักษ์พลังงานในโรงสีข้าวแบบครบวงจรในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ (จ) 274/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ที่ (จ) 266/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ที่ (จ) 260/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำระบบรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ (จ) 265/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว ที่ (จ) 249/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ (จ) 245/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ที่ (จ)231/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง ที่ (จ)226/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรกัษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ) ที่ (จ)251/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ที่ (จ)230/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) ที่ (จ)240/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) ที่ (จ)228/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ (จ)256/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) ที่ (จ)229/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)263/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537