หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน (26 ม.ค. 2561)
นายไกร ศรจอนกุลและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน" (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพขร, เครือข่ายป่าชุมชนตำบลบ้านดง หมู่ 1 หมู่ 8, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ, โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร, กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรวังชะพลู , โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และ ชุมชน หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 35 คน
กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ พ.ท.วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ์ รอง ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมคณะนายทหารของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. พ.ท.บัญชา เผือกเทศ กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวง ศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง ท่านปลัดอวุโสเมืองราชบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้แทนศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินราชบุรี ผู้แทนสำนักกำกับกิจการพลังงานเขต 10 ราชบุรี ผู้แทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้แทนบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม พลังงานจังหวัดราชบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดง สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพร่วม) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จ.ราชบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเนอร์จีเวิร์ล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด สวนธนพร วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งหนองโรงพัฒนา วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึง วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาดบัวขาว วิสาหกิจทำเห็ดปลูกผักหลากชนิด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียน จำนวน 325 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยการนำของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 45 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 157 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2561)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับแก่คณะครู-นักเรียน จำนวน 180 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (25 ม.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน โดยการนำของ คุณปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดพังงา ในการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 75 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นศ.)ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้แก่คณะฯ วันที่ 24 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (25 ม.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำคณะอาสาสมัครชุมชนพนมวังก์ อำเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 50 ท่าน โดยมี คุณวันดี สุชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะฯ และนายภูวนาท รัตนบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะฯ วันที่ 22 มกราคม 2561
อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (24 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด คุณสุรเดช เหลาพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.วิรุณ โมนะตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของไบโอดีเซลและการใช้งาน" ในการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 37 คน ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561
การจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดงาน"Energy 4.0) การจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายรินทร์ มณีทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประธานเปิดงาน และนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ.,นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท.,นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดหนองคาย,นายเปลี่ยน วาทโยธา หศบ.5 (จ.ขอนแก่น),หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ,ผู้บริหารสถานศึกษา,คลังจังหวัดหนองคาย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน, นักเรียน นักศึกษา,หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการ และการแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนฝางพิทยาคม อ.สระใคร จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 491 คน วันที่ 18 มกราคม 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (23 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงผบการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนสนับสนุนเทคโนโลยีฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ ร.ต.อ.มานัส เมืองแมะ รอง ผบ.ร้อยตชด.317 กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน วันที่ 23 มกราคม 2561
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ในงาน “กิจกรรมต้นกล้าวิชาการ” ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (19 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน ในงาน “กิจกรรมต้นกล้าวิชาการ” ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะอาจารย์ และ นักเรียน เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 1350 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
จัดนิทรรศการงาน “วันวิชาการอนุบาล” ณ โรงเรียนหัวเฉียว อำเภอตะพานหิน (19 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการงาน “วันวิชาการอนุบาล” ณ โรงเรียนหัวเฉียว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบฯ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 45 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน โดยนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
นิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (18 ม.ค. 2561)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ติดตามผลการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ณ วิสาหกิจชุมชน - กลุ่มแม่บ้านเกษตรจอมแจ้ง อ.เมือง จ.หนองคาย - กลุ่มแคบหมูอิ่มสุข อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี และ วันที่ 18 มกราคม 2561 เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2561)
โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย มี หศบ.9 และ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 70 คน และครู จำนวน 4 ท่าน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อำเภอพรหมคีรี เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2561)
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับและให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 150 คน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
มหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ปีที่ 4 (15 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดมหกรรม “รวมพล คนรักษ์พลังงาน” ปีที่ 4 ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในรูปของการจัดนิทรรศการประจำปี ของศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุนชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง ประธานเปิดงาน และนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายสำราญ ปทุมานนท์ ผอ.สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, พลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี,จังตรัง, นครศรีธรรมราช,พัทลุง, หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2,8 นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมถึงการจัดบูธของวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการเข้าร่วมจัดบูธ และมีการแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนนาฎศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 210 ท่าน วันที่ 11 มกราคม 2561
งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร (12 ม.ค. 2561)
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลฯ พร้อมนี้ได้ได้เดิน ชมบูธหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการพร้อมสาธิต การทำอาหารจากเตาชีวมวล ของศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
สรุปผลการใช้พลังงานเบื้องต้นก่อนส่งเสริมเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (10 ม.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการแจ้งสรุปผลการใช้พลังงานเบื้องต้นก่อนส่งเสริมเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน และนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537