หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560”
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” จัดโดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ระบบอบแห้งฯในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้งฯที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พร้อมทั้งศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง ที่ใช้ระบบอบแห้งฯ ในการอบแห้งเนื้อลำไยสีทอง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560"
แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 2559 และการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ประจำปี 2560”
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ในการแถลงผลงานปี 2559 และการขับเคลื่อนนโยบาย ENERGY 4.0 ว่า "กระทรวงพลังงานได้กำหนดแนวนโยบาย Energy 4.0 ภายใต้กรอบแผน 5 เสาหลัก โดยมุ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ยกระดับพ้นกรอบประเทศรายได้ปานกลาง และสร้างประสิทธิภาพพลังงานอย่างสมดุล ก้าวสู่สังคมสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานปี 2560 นั้น กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายคือ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับกลาง สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ให้เป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้" ณ ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 58 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
กิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 64
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 64 ปี โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ พพ. ภายใต้ปฏิบัติการ 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง พพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลสำเร็จทุกๆ 3 เดือน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี ของการสถาปนา "การพลังงานแห่งชาติ" หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และอดีตผู้บริหาร พพ. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี ของการสถาปนา "การพลังงานแห่งชาติ" หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปัจจุบัน โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะ สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ พพ. และพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณบ้านพิบูลธรรม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
รมว.กระทรวงพลังงาน มอบพรปีใหม่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
พลเอกอนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบคำอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว พพ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา (ผู้จัดโครงการ) บรรยายรายงานถึงความเป็นมาของโครงการและผลการดำเนินการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางการตลาด การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พพ. หวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป เมื่อวันนี้ 22 ธันวาคม 2559
รมว.พน. ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลเอก อนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เมื่อปี 2531 โครงการดังกล่าว มีกำลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 28.16 ล้านหน่วย และส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ 58,822 ไร่ พร้อมพบปะชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
รมว.พน. ตรวจติดตามสถานการณ์พลังงานจังหวัดจันทบุรี
พลเอก อนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2531 และพระราชทานนามว่า “เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร” โครงการดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 27 ล้านหน่วย นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมในเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ 35,000 ไร่
พพ. จัดกิจกรรม Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand
พพ. จัดกิจกรรม Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน (ระยะที่ 1) เพื่อกระตุ้นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับธุรกิจอนุรักษ์พลังงานด้านมาตรฐานและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ และธุรกิจด้านการบริการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งในงานมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องห้องทดสอบมาตรฐานเพื่อรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีห้องทดสอบที่มีมาตรฐานและทันสมัย DEDE hold the Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand On December 8, 2016, Mr. Danai Egkamol, Deputy Director-General of DEDE, opened the Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand which was held on 8-9 December 2016 at Bangkok Chada Hotel, Bangkok, Thailand. This activity initiated under the Project on “Alternative Energy and Energy Efficiency Business Promotion in ASEAN region (Phase 1)”, aiming to create networking and business matching for particularly related the high efficient electrical appliances and ESCO business. Delegations from both private sector and government sector from Lao PDR, Indonesia, Vietnam and Thailand were attended and shared their knowledge especially their interest in lab testing for electrical appliances.
การสัมมนา แถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูฮาบา ผู้จัดโครงการ และ ผศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น ร่วมแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้กำหนดเป็นมาตรฐาน เป็นเครืองมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไป ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จากจำนวนผู้สนใจส่งเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 260 โครงการ จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษพลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
กระทรวงพลังงานจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี คุณโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม เป็นผู้บรรยายถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
การประชุม Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN ซึ่งการประชุมฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง The International Copper Association (ICA) United Nations Environment Programme (UNEP) และ ASEAN Centre for Energy (ACE) ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์ กรุงเทพฯ การประชุมฯ ได้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN SHINE) เช่น การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง การพัฒนาและการนำแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคและระดับชาติมาใช้เป็นเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) การพัฒนาทางด้านบุคลากรในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ส่องสว่าง และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านการรณรงค์รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN Meeting Mr. Danai Ekamol, Deputy Director General, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) had delivered the welcome during the Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN Meeting at Renaissance Hotel Ratchaprasong Bangkok on November 30, 2016. The meeting was co-hosted by The International Copper Association (ICA) and United Nations Environment Programme (UNEP) with supported from ASEAN Centre for Energy (ACE) and DEDE. The meeting is one of the activities in ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency Programme (ASEAN SHINE) and to disseminate the outcome of this programme which included harmonization of ASEAN standards, development and adoption of regional policy roadmaps and national policy roadmap setting long-term aspirational goals and objectives in increasing progressively Minimum Energy Performance Standards (MEPS), capacity building for local manufacturers and testing laboratories and consumer awareness campaigns. The participants are come from government and private sector and also stakeholders in ASEAN countries.
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ณ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่ง พพ. เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการหันมาใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงานด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ บูรณาการองค์ความรู้ในทุกกระบวนการออกแบบ กำหนด ผลักดันให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกโครงการที่พัฒนา ด้าน พพ. หวังต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สร้างแบบอย่างที่ดีให้ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกำหนดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลง ขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ต.ร.ม.ขึ้นไป โดยจะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 (พพ.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "ยิ่งถก กนกซัก"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการ "ยิ่งถก กนกซัก" ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถึงการดำเนินงาน พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพลังงานและการสานต่อตามแนวพระราชดำริ เช่น ไบโอดีเซล ดีเซล แก๊สโซฮอล และโครงการผลิตพลังงานชีวภาพจากพืชผลทางการเกษตรเป็นต้น ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต้อนรับผู้แทน IRENA พร้อม เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ซึ่ง พพ.เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ IRENA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงโครงการรวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆและนำข้อมูลไปดำเนินการในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand ประชุม ณ (พพ.) ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 วันที่ 28 พ.ย. 59
การสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ ของเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นและตู้แช่เย็น นำเสนอโครงการโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วนการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537