หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จากจำนวนผู้สนใจส่งเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 260 โครงการ จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษพลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
กระทรวงพลังงานจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป
ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี คุณโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม เป็นผู้บรรยายถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
การประชุม Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN ซึ่งการประชุมฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง The International Copper Association (ICA) United Nations Environment Programme (UNEP) และ ASEAN Centre for Energy (ACE) ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์ กรุงเทพฯ การประชุมฯ ได้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency (ASEAN SHINE) เช่น การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง การพัฒนาและการนำแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคและระดับชาติมาใช้เป็นเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standards: MEPS) การพัฒนาทางด้านบุคลากรในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ส่องสว่าง และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านการรณรงค์รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN Meeting Mr. Danai Ekamol, Deputy Director General, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) had delivered the welcome during the Sharing Experiences in Promoting Higher Efficiency Air Conditioners and Lighting in ASEAN Meeting at Renaissance Hotel Ratchaprasong Bangkok on November 30, 2016. The meeting was co-hosted by The International Copper Association (ICA) and United Nations Environment Programme (UNEP) with supported from ASEAN Centre for Energy (ACE) and DEDE. The meeting is one of the activities in ASEAN Standards Harmonization Initiative for Energy Efficiency Programme (ASEAN SHINE) and to disseminate the outcome of this programme which included harmonization of ASEAN standards, development and adoption of regional policy roadmaps and national policy roadmap setting long-term aspirational goals and objectives in increasing progressively Minimum Energy Performance Standards (MEPS), capacity building for local manufacturers and testing laboratories and consumer awareness campaigns. The participants are come from government and private sector and also stakeholders in ASEAN countries.
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกาย ณ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่ง พพ. เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการหันมาใส่ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงานด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ บูรณาการองค์ความรู้ในทุกกระบวนการออกแบบ กำหนด ผลักดันให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกโครงการที่พัฒนา ด้าน พพ. หวังต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สร้างแบบอย่างที่ดีให้ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกำหนดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลง ขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ต.ร.ม.ขึ้นไป โดยจะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 (พพ.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "ยิ่งถก กนกซัก"
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการ "ยิ่งถก กนกซัก" ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถึงการดำเนินงาน พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพลังงานและการสานต่อตามแนวพระราชดำริ เช่น ไบโอดีเซล ดีเซล แก๊สโซฮอล และโครงการผลิตพลังงานชีวภาพจากพืชผลทางการเกษตรเป็นต้น ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต้อนรับผู้แทน IRENA พร้อม เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ซึ่ง พพ.เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ IRENA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงโครงการรวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆและนำข้อมูลไปดำเนินการในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการ Workshop Renewable Readiness Assessment for Thailand ประชุม ณ (พพ.) ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 วันที่ 28 พ.ย. 59
การสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า
นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความเห็นมาตราฐานประสิทธิภาพพลังงาน โครงการศึกษาทบทวนเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้น และตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงและขั้นต่ำ ของเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นและตู้แช่เย็น นำเสนอโครงการโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วนการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาประชาพิจารณ์ “การจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เยี่ยมชมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ บ้านห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธาน พร้อมร่วมกิจกรรมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำหรับกิจกรรม ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักและกลุ่มงานต่างๆ โดยการศึกษาดูงานในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และรับฟังบรรยาย “การบริหารสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” จากวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคคล รวมทั้ง กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ไมดา เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ วิธีการสมัครเข้าเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้ (โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)ประชุม ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด งานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนโยบายสำคัญของ พพ. ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมากขึ้น โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปี 2000-2016) มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 2,613 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลมากถึง 750 รางวัล และสามารถคว้ารางวัลในเวที ASEAN Energy Awards ได้มากถึง 148 รางวัล ด้วยความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนและการสนับสนุนจาก พพ. ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากถึง 6,800 ล้านบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ภายในงานมีตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป จัดขึ้น ณ Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และร่วมแปรอักษร “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบี ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 BEC Awards 2016 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดพิธีนี้ขึ้น เพื่อมอบ "ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่" แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับ ฉลากรับรองมาตรฐานอาคารฯ ดังกล่าว พพ. ได้พิจารณาจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชนที่ส่งแบบอาคารมาตรฐานมาตรวจประเมิณ ตั้งแต่ปี 2552-2558 ซึ่งผลการตัดสินจาก 115 อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ 76 แห่ง (105อาคาร) และภาคเอกชน 8 แห่ง (10อาคาร) โดยมีผู้ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารระดับ ดี 30 หน่วยงาน ระดับดีมาก 24 หน่วยงาน และระดับดีเด่น 9 หน่วยงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า "การติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐ เอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC หรือ Building Energy Code โดยการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว จะสามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ภายในเดือน พ.ย. 2559 นี้ ซึ้งเบื้องต้นจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป"
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ครั้งที่ 5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 5) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดงานการชี้แจงเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดและการจัดทำเอกสารการประกวด Thailand Energy Awards 2017 (ครั้งที่ 4) ซึ่งมีผู้ประกอบการ โรงงาน อาคาร สถาบันการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
พพ. จัดสัมมนา “DEDE : Awareness Training Organization – สำนึกรักองค์กร”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนา “สำนึกรักองค์กร (DEDE : Awareness Training Organization )” กิจกรรมภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานที่เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี การคิด วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสื่อสารของตนเอง ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานกับองค์กรและสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่16 – 17 พ.ย. 59
การหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมคณะ จากหอการค้าไทย ที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะทำการ รณรงค์เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ โรงแรม โรงเรียนและสถาบันการศึกษา โรงพญาบาล ธุรกิจขนาดใหญ่และสมาชิกหอการค้าจังหวัด ณ ห้องประชุม อาคาร 1 (พพ.) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537