หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศูย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๓๗/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พพ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบงานฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพรพราชดำริ ที่ (จ) ๕๙/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดขยะเป็นพลังงาน ที่ (จ) ๔๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพาราเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ที่ (จ)๔๐/๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๗ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน(บริเวณเทคโนธานี) อาคารศูนย์ฝีกอบรมปฏิบัติการฯ (Mini Plan) โดย e-bidding ที่ ๓๖/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝีกอบรมปฏิบัติการฯ (Mini Plan) โดย e-bidding ที่ ๓๓/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๙/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๔/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ ๒๘/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(Internet Leased Line)(๘๑.๑๑.๒๑.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต(๘๑.๑๑.๒๑.๐๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๕๘
ผลการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่ม3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537