หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลง
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าฯ
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) สำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒ เครื่อง ที่ ส๒๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน ที่ (จ)๗๐/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง ที่ (จ)๖๘/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ (จ)๗๘/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ชุด ที่ ส๑๗/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 ชุด ที่ ส๑๖/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทียาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด ที่ ส๑๕/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน ที่ ส๑๓/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ที่ ส๑๔/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยแม่สอย ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ ที่ ส๑๒/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ที่ ส๑๑/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปัง ตำบลบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ที่ ส๑๐/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด) จำนวน ๘ รายการ ที่ ส๗/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง จัดทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดทแนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส๖/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ ส๕/๒๕๕๙
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาแนวทางการใช้นำมันไบโอดีเซลบี ๑๐๐ เชิงพาณิชย์ ในเครื่องยนต์การเกษตร ที่ (จ)๕๐/๒๕๕๙
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ ที่ ส๙/๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537