หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Varible speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี (กลุ่มที่ ๒) จำนวน ๑๑,๙๑๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Varible speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี (กลุ่มที่ ๕) จำนวน ๘,๘๒๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Varible speed/Inverter ทดแทนของเดิม ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี (กลุ่มที่ ๔) จำนวน ๘,๒๙๘ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ (จังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๔ รายการ (จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๔ รายการ (จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ (จังหวัดตาก พิษณุโลก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๕ รายการ (ภาคเหนือ) ที่ ส๒๓/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างซ่อมอาคารโรงไฟฟ้า ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ (๔ ครอบครัว) ๑ หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ ที่ ส๒๗/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๔ รายการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ที่ ส๒๖/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๑๓ รายการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ที่ ส๒๕/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก เพื่อสนับสนุนการดำเนนงานในอุทยานแห่งชาติ ที่ (จ)๑๘๔/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๘ รายการ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ที่ ส๒๔/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ (จังหวัดเชียงใหม่ตอนบน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม ขนาดความจุ ๒๕๐ คน ศูนย์บริการวิชาการที่ ๘ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากฯ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ฯ เลขที่๑๐/๒๕๕๙

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537