หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (12 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 293 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันี่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (9 ก.พ. 2561)
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 31 ท่าน เพื่อรับความรู้เสริมภาคทฤษฎี โดยการสังเกต ดูงาน และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ จากหน่วยงานฯเพื่อนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพได้อนาคต โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน จำนวน 56 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงบ่าย)
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 313 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 317 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 289 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 280 คน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 41 คน ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน (26 ม.ค. 2561)
นายไกร ศรจอนกุลและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน จำนวน 150 ท่าน เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน" (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพขร, เครือข่ายป่าชุมชนตำบลบ้านดง หมู่ 1 หมู่ 8, โรงเรียนชุมชนบ้านดง, โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ, โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร, กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรวังชะพลู , โรงเรียนโป่งดู่ประชาอุทิศ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และ ชุมชน หมู่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 35 คน
กิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 4 ภายใต้โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ โดยนายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ พ.ท.วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ์ รอง ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช. พร้อมคณะนายทหารของ พัน.ช.คมศ.พล.ช. พ.ท.บัญชา เผือกเทศ กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวง ศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง ท่านปลัดอวุโสเมืองราชบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้แทนศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชะงุ้ม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินราชบุรี ผู้แทนสำนักกำกับกิจการพลังงานเขต 10 ราชบุรี ผู้แทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้แทนบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม พลังงานจังหวัดราชบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดง สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี (เจ้าภาพร่วม) วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จ.ราชบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเนอร์จีเวิร์ล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี บริษัท มัลติโค กรีน เทคโนโลยี จำกัด สวนธนพร วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งหนองโรงพัฒนา วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวสระพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึง วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าผ้าตะกร้าสานและการเกษตรบ้านหนองไผ่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาดบัวขาว วิสาหกิจทำเห็ดปลูกผักหลากชนิด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียน จำนวน 325 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยการนำของเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 45 ท่าน วันที่ 25 มกราคม 2561
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2561)
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 157 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2561)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับแก่คณะครู-นักเรียน จำนวน 180 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (25 ม.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำแผนพลังงานชุมชน โดยการนำของ คุณปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดพังงา ในการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 75 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นศ.)ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้แก่คณะฯ วันที่ 24 มกราคม 2561
เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (25 ม.ค. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำคณะอาสาสมัครชุมชนพนมวังก์ อำเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 50 ท่าน โดยมี คุณวันดี สุชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะฯ และนายภูวนาท รัตนบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับคณะฯ วันที่ 22 มกราคม 2561
อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (24 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 1 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด คุณสุรเดช เหลาพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.วิรุณ โมนะตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของไบโอดีเซลและการใช้งาน" ในการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 37 คน ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561
การจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดงาน"Energy 4.0) การจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เอกชน หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายรินทร์ มณีทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประธานเปิดงาน และนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ.,นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท.,นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดหนองคาย,นายเปลี่ยน วาทโยธา หศบ.5 (จ.ขอนแก่น),หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ,ผู้บริหารสถานศึกษา,คลังจังหวัดหนองคาย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน, นักเรียน นักศึกษา,หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการ และการแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนฝางพิทยาคม อ.สระใคร จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 491 คน วันที่ 18 มกราคม 2561
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (23 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงผบการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานก่อนสนับสนุนเทคโนโลยีฯ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) กล่าวรายงานการประชุม และ ร.ต.อ.มานัส เมืองแมะ รอง ผบ.ร้อยตชด.317 กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน วันที่ 23 มกราคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537