หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (22 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน (การประชุมสัมมนาครั้งที่2) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (22 ก.พ. 2561)
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 220 คน โดยมี หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 (21 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ นักเรียน จาก ร.ร.ปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ, อบต.โปร่งไฮ จ.บึงกาฬ, รพ.สต.หนองกอมเกาะพร้อม อสม.,ชุมชนท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 (20 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดจากหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (20 ก.พ. 2561)
มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน โดยมีการอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บุคลากร และนักศึกษา ได้นำแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 ก.พ. 2561)
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.บุรีรัมย์ และวิสาหกิจชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
พนจ.บุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดธุรกิจของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 20 คน เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงานโดยมี หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (15 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 85 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 721 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (12 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 293 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันี่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (9 ก.พ. 2561)
นักศึกษา/อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 31 ท่าน เพื่อรับความรู้เสริมภาคทฤษฎี โดยการสังเกต ดูงาน และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ จากหน่วยงานฯเพื่อนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพได้อนาคต โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน จำนวน 56 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงบ่าย)
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 313 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 317 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 289 คน โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (6 ก.พ. 2561)
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอุทยานพลังงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการเรียนชีวิตประจำวันได้ และศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ขัอมูลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 280 คน โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม)อบรมผลิตไบโอดีเซลชุมชนและวิธีการใช้งาน รุ่นที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 41 คน ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537