หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
การสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560”
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” ซึ่ง สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ที่ตั้งในแต่ละ๓มิภาค โดนขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯ อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้จัดสัมมนา ณ โรงแรม มันตราวารี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองทุ่งเพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
การสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย" โดยมี นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าว พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนดั้งเดิมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม การสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมและเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีมอบโล่รางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559" พร้อมเปิดตัว "บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน"
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559" พร้อมเปิดตัว "บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน" ซึ่งเป็นแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยงานนี้จัดขึ้น ที่ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
แถลงข่าวงาน นิทรรศการโลก Astana Expo 2017
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “กระทรวงพลังงานได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana หรือ Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานาสาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึง 10 กันยายน 2560 เพื่อแสดงศักยภาพด้านพลังงานประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้” “ประเทศไทยเรามีศักยภาพในด้านพลังงานชีวภาพอย่างมาก เพราะเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม การไปโชว์ศักยภาพในงานระดับโลก ครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้นำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานชีวภาพของไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน และปัจจุบัน กระทรวงพลังงาน ก็มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า สอดรับการขับเคลื่อนแนวนโยบาย Energy 4.0” ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
การสัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยกล่าวว่า "กระทรวงพลังงานมีแนวทางการส่งเสริมด้วยมาตรการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ Soft loan กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป้าหมายสำคัญที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดนสถาบันการเงินเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา คือ รอบปี 2559 มีการปล่อยสินเชื้อไปแล้วทั้งสิ้น 1,038 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน 1,134 ล้านบาท คิดเป็นผลประหยัด 210 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 6,843 ตันน้ำมันดิบต่อปี" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
สัมมนา "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560"
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” จัดโดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ระบบอบแห้งฯในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้งฯ ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 ได้มีผู้สนใจจากวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ดร. อำนาจ สิทธัตตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ เมือง จ. นครปฐม วันที่ 16 มกราคม 2560
สัมมนา "โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน"
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนาฯ "โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน" ว่า "พพ. ได้เร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างใกล้ชิด ตามแผน AEDP 2015 เราจึงต้องพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพพลังงานทดแทนทั้งหมดของประเทศ ทั้ง แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเดิมเราจะได้ข้อมูลมาโดยการเดินสำรวจ แต่ปัจจุบัน พพ.มีศูนย์สารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้ พพ.ได้ร่วมกับ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น โดยมี นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาฯ เพื่อนำผลการศึกษา ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นที่วางขายในท้องตลาดในประเทศ ตามมาตรฐานการทดสอบที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำร่างกฎกระทรวง กำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ HEPS รวมถึงการจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ หรือ MEPS ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ด้วย พพ. หวังการสัมมนาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการกำหนดขอบเขตเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ณ ห้องจรัสเมือง1 ชั้น2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
สัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560”
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” จัดโดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ระบบอบแห้งฯในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้งฯที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 พร้อมทั้งศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง ที่ใช้ระบบอบแห้งฯ ในการอบแห้งเนื้อลำไยสีทอง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560"
แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 2559 และการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ประจำปี 2560”
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ในการแถลงผลงานปี 2559 และการขับเคลื่อนนโยบาย ENERGY 4.0 ว่า "กระทรวงพลังงานได้กำหนดแนวนโยบาย Energy 4.0 ภายใต้กรอบแผน 5 เสาหลัก โดยมุ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ ยกระดับพ้นกรอบประเทศรายได้ปานกลาง และสร้างประสิทธิภาพพลังงานอย่างสมดุล ก้าวสู่สังคมสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับภาพรวมการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานปี 2560 นั้น กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายคือ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ระดับกลาง สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ให้เป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้" ณ ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2560
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 58 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณลานพระพรหม ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
กิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 64
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 64 ปี โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ พพ. ภายใต้ปฏิบัติการ 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง พพ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลสำเร็จทุกๆ 3 เดือน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี ของการสถาปนา "การพลังงานแห่งชาติ" หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และอดีตผู้บริหาร พพ. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 64 ปี ของการสถาปนา "การพลังงานแห่งชาติ" หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในปัจจุบัน โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีพิธีบวงสรวงพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะ สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ พพ. และพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณบ้านพิบูลธรรม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
รมว.กระทรวงพลังงาน มอบพรปีใหม่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
พลเอกอนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบคำอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้มเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว พพ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา (ผู้จัดโครงการ) บรรยายรายงานถึงความเป็นมาของโครงการและผลการดำเนินการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลทางการตลาด การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบค่าประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พพ. หวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป เมื่อวันนี้ 22 ธันวาคม 2559
รมว.พน. ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลเอก อนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เมื่อปี 2531 โครงการดังกล่าว มีกำลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 28.16 ล้านหน่วย และส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ 58,822 ไร่ พร้อมพบปะชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
รมว.พน. ตรวจติดตามสถานการณ์พลังงานจังหวัดจันทบุรี
พลเอก อนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2531 และพระราชทานนามว่า “เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร” โครงการดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 27 ล้านหน่วย นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรมในเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่ 35,000 ไร่
พพ. จัดกิจกรรม Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand
พพ. จัดกิจกรรม Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน (ระยะที่ 1) เพื่อกระตุ้นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สำหรับธุรกิจอนุรักษ์พลังงานด้านมาตรฐานและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ และธุรกิจด้านการบริการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งในงานมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สปป.ลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องห้องทดสอบมาตรฐานเพื่อรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีห้องทดสอบที่มีมาตรฐานและทันสมัย DEDE hold the Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand On December 8, 2016, Mr. Danai Egkamol, Deputy Director-General of DEDE, opened the Energy Efficiency Standard and Labeling Forum and Business Matching in Thailand which was held on 8-9 December 2016 at Bangkok Chada Hotel, Bangkok, Thailand. This activity initiated under the Project on “Alternative Energy and Energy Efficiency Business Promotion in ASEAN region (Phase 1)”, aiming to create networking and business matching for particularly related the high efficient electrical appliances and ESCO business. Delegations from both private sector and government sector from Lao PDR, Indonesia, Vietnam and Thailand were attended and shared their knowledge especially their interest in lab testing for electrical appliances.
การสัมมนา แถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า โดยมี ผศ.ดร.กูสกานา กูฮาบา ผู้จัดโครงการ และ ผศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น ร่วมแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้กำหนดเป็นมาตรฐาน เป็นเครืองมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไป ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537