หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พบปะสื่อมวลชน
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนภาระกิจของ พพ. ในปี 2560 ในการพบปะสื่อมวลชน ที่ รร.เซนทรารา ลาดพร้าว ว่า "พพ.มีแผนขับเคลื่อนภารกิจ ตามแผนพลังงานทดแทนฯและแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี60 ในโครงการต่างๆ คือ เร่งส่งเสริมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีโครงการโซล่าเสรี และโซล่าราชการ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนระบบอบแห้งแสงอาทิตย์แก่ประชาชน ที่ตั้งเป้าไว้กว่า 5,000ตารางเมตร และสนับสนุนการลงทุนบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์ในชุมชนทางภาคอีสานกว่า 15ระบบ" "พพ.จะเร่งติดตามการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งชีวภาพ ชีวมวล และแสงอาทิตย์ รวมถึงจะมีการทบทวนอัตราFitให้มีความเหมาะสม ซึ่งในปีนี้จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และVPP จากชีวภาพและชีวมวล รวมทั้งแบบHybrid ประมาณ 600-700 เมกะวัตต์" "สำหรับภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน ในภาคเอกชน พพ.มีโครงการต่างๆ เช่น BEC หรือ Building Energy Code ซึ่งเราจะมีการ MOU กับผู้ประกอบการ ในการสนับสนุน ตรวจแบบอาคาร ส่วนมาตรการสนันสนุนทางการเงิน พพ.ก็ยังคงมีเงินหมุนเวียนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะปล่อยกู้ วงเงิน 1,571 ล้านบาท และโครงการสำคัญในปีนี้ คือ Block Grant ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานรัฐ วงเงินกว่า 4พันล้านบาท และด้านพลังงานทดแทนอีก 2พันล้านบาท" ณ โรงแรม เซนทรารา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
มอบรางวัล “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการฯ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา กรุงเทพฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด พร้อม เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” ซึ่ง สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ที่ตั้งในแต่ละภูมิภาค โดยในขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯ อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้จัดสัมมนา ณ ห้องนวลจันทร์ โรงแรมนวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มพลังกันหน่อย...รมว.พลังงาน นำออกกำลังกาย
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีทั้งเต้นแอโรบิค เตะตะกร้อ โดยกิจกรรมออกกำลังกาย พพ. ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ข้าราชการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมค่านิยมและวัฒธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการประชุมฯ ดังกล่าว นับเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังที่ อธิบดี พพ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างค่านิยมและวัฒธรรม ขึ้น ซึ่งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักต่างๆ ของ พพ. จะทำหน้าที่พัฒนาและสร้างค่านิยมของ พพ. ขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งจะมีการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ค่านิยมที่จะจัดทำขึ้นให้มีการนำไปปฏิบัติจริงในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ข้าราชการ พพ. ประกาศ "ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น"
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดเแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมประกาศ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน" โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ที่บริเวณลานเอกประสงค์ พพ. ทั้งนี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวว่า "ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนง เพื่อต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม จะไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับบริการ และทั้งจากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ว่ากรณีใดๆ" ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
แถลงผลการดำเนินงาน“โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน การสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “ โครงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในระบบน้ำเสียของโรงงานควบคุม” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายและนำเข้าเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียได้พบปะและรับทราบข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้กลไก ESCO หรือแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อประยุกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษ์พลังงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ พพ. ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัทซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการกับ พพ. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ส่งเสริมการติดฉลากประสิทธิภาพสูง
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ณโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ตรวจราชการโครงการฝายธงน้อย
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ณ เขื่อนน้ำว้าและฝายธงน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
เยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย นายนาวิน นาคนาวา ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน) จังหวัดเชียงราย และคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตพลังงานชีวมวล เพื่อใช้ในโรงอบลำไย ของบริษัท วินฟู้ด 777 จำกัด อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตลำไยอบแห้งส่งออกกว่า 12,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงอบแห้งกว่า 5,000 ตันต่อปี และกำลังมีโครงการจะเปลี่ยนไปใช้ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานแห่งนี้ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการอบรมความรู้ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงการที่ พพ.ร่วมกับ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อสพน.ในพื้นที่ ออกเผยแพร่ความรู้ฯ ในสถานประกอบการกว่า 750 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 มค. 60
ประชารัฐ เดินหน้า "เศรษฐกิจชีวภาพ ( Bioeconomy)" แผนลงทุน 4 แสนล้าน ดันไทย Bio Hub ของโลก
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการลุงทุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอิสระ ว่องกุศล หัวหน้าทีมภาคเอกชนสานพลังประชารัฐ เข้าร่วมการลงนาม ฌ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
การสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560”
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” ซึ่ง สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ที่ตั้งในแต่ละ๓มิภาค โดนขณะนี้การดำเนินงานของโครงการฯ อยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้จัดสัมมนา ณ โรงแรม มันตราวารี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กคลองทุ่งเพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
การสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนา "โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กของประเทศไทย" โดยมี นายนราพันธ์ ยามาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าว พพ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนดั้งเดิมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม การสัมมนาในวันนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมและเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีมอบโล่รางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559" พร้อมเปิดตัว "บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน"
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559" พร้อมเปิดตัว "บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน" ซึ่งเป็นแบบบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยงานนี้จัดขึ้น ที่ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
แถลงข่าวงาน นิทรรศการโลก Astana Expo 2017
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “กระทรวงพลังงานได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana หรือ Astana Expo 2017 ณ กรุงอัสตานาสาธารณรัฐคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายนถึง 10 กันยายน 2560 เพื่อแสดงศักยภาพด้านพลังงานประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้” “ประเทศไทยเรามีศักยภาพในด้านพลังงานชีวภาพอย่างมาก เพราะเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรม การไปโชว์ศักยภาพในงานระดับโลก ครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้นำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานชีวภาพของไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพลังงาน ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) จากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน และปัจจุบัน กระทรวงพลังงาน ก็มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า สอดรับการขับเคลื่อนแนวนโยบาย Energy 4.0” ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
การสัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยกล่าวว่า "กระทรวงพลังงานมีแนวทางการส่งเสริมด้วยมาตรการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ Soft loan กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป้าหมายสำคัญที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดนสถาบันการเงินเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา คือ รอบปี 2559 มีการปล่อยสินเชื้อไปแล้วทั้งสิ้น 1,038 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน 1,134 ล้านบาท คิดเป็นผลประหยัด 210 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 6,843 ตันน้ำมันดิบต่อปี" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
สัมมนา "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560"
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” จัดโดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ระบบอบแห้งฯในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้งฯ ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 ได้มีผู้สนใจจากวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ดร. อำนาจ สิทธัตตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ เมือง จ. นครปฐม วันที่ 16 มกราคม 2560
สัมมนา "โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน"
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนาฯ "โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน" ว่า "พพ. ได้เร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างใกล้ชิด ตามแผน AEDP 2015 เราจึงต้องพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพพลังงานทดแทนทั้งหมดของประเทศ ทั้ง แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเดิมเราจะได้ข้อมูลมาโดยการเดินสำรวจ แต่ปัจจุบัน พพ.มีศูนย์สารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้ พพ.ได้ร่วมกับ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน"
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาทบทวนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น โดยมี นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาฯ เพื่อนำผลการศึกษา ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นที่วางขายในท้องตลาดในประเทศ ตามมาตรฐานการทดสอบที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำร่างกฎกระทรวง กำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ HEPS รวมถึงการจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ หรือ MEPS ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ด้วย พพ. หวังการสัมมนาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการกำหนดขอบเขตเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ณ ห้องจรัสเมือง1 ชั้น2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537