หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 วิธีคัดเลือก (จ) 79/2559
ประกาศราคากลาง ในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีคัดเลือก (จ)70/2559
ว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง (จ.68/2559) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ จ.58/2559 วิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 100 เชิงพาณิชย์ในเครื่่องยนต์การเกษตร โดยวิธีคัดเลือก (จ.50/2559)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างทีปรึกษาในการศึกษาแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีคัดเลือก (จ.87/2559)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 400/400 จุดต่อตารางนิ้ว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า 22 เควี โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานลม (จ.82/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง (จ.77/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคะวันออก (จ.75/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ (จ.74/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้ (จ.76/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.86/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง งานว่าจ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (จ.81/2559) วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง วิธีตกลง
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงโรงสาธิตการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชนกำลังการผลิต 2,000 ลิตร/วัน ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 หลัง วิธีตกลง
ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม สำหรับ 20 คน วิธีตกลง
จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วิธีตกลง (จ) 169/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537