หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. รับมอบแอลกอฮอล์กลุ่มมิตรผล เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพลังงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในโอกาสที่กลุ่มมิตรผล จัดโครงการร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระทรวงพลังงาน ณ ห้อง Morning Talk อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
ข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 2563) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 2. นายณัฐพงศ์ แก้วศรี วิศวกรชำนาญการ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
พพ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ในการติดตามผลมาตรการป้องกัน COVID-19
นางสาวราตรี ไขศิลป์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการติดตามผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก สำหรับโครงการ Quick Win จะพิจารณาจากโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้จะแล้วเสร็จ โดยมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ SCOD ภายในปี 2563 และมีความพร้อมในองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ 1) อยู่ในพื้นที่ที่มีสายส่งรองรับ 2) โรงไฟฟ้ามีความพร้อมก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ 3) เกษตรกรมีความพร้อมในการผลิตเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า และ 4) มีความพร้อมด้านภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่บริเวณนั้นจะต้องมีน้ำเพียงพอจะปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น
พพ. – กฟผ. รวมพลังป้องกัน COVID-19
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับมอบ เจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 500 ขวด จากนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
นโยบายให้ข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป้นแบบอย่างที่ดี
เจตจำนงสุจริตของ อพพ.
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ พพ.
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ในการตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ พพ. ในด้านต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของ พพ. และ กระทรวงพลังงาน ผลและแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ พพ. และ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for all) ณ ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิฒิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สัมมนาวิชาการเรื่อง “ ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคาร และโรงงานควบคุม “
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคาร และโรงงานควบคุม “ ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (AEDP 2015) กำหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2579 จะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2553) หรือคิดเป็นปริมาณพลังงาน 131,000 ktoe และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP 2015) ที่กำหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2579 จะต้องลดค่าความเข้มของการใช้พลังงาน หรือค่า Energy Intensity ลงให้ได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2553) หรือลดการใช้พลังงานลง 51,700 ktoe เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ 3 กลยุทธ ได้แก่ กลยุทธบังคับ , กลยุทธภาคความร่วมมือ และกลยุทธภาคการสนับสนุน โดยหนึ่งใรมาตราการภายใต้กลยุทธภาคสนับสนุนคือ มาตราการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน ได้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า และภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้าน การผลิตและใช้พลังงานทดแทนทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศ พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนันสนุนด้านการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน การผลิตและใช้พลังงานทดแทนให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปีดังกล่าว จึงต้องดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การสาธิตและแสดงเทคโนโลยี การฝึกอบรม การจัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายคือ สนันสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรในโรงงานและอาคารควบคุมซึ่ง พพ. มีหน้าที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินงานตามแผน และต้องกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย
การฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งรูปแบบของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีทั้งแบบ การฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและการฝึกภาคปฏิบัติตลอดจนการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้ฝึกอบรม เปิดโอกาสในการซักถามวิทยากร โดยการอบรม มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ หลักการทำแห้งสินค้าเกษตร กลไกการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาระบบอบแห้งฯ การผลิตผลิตภัณฑ์แห้งจากผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง ตลอดจนเคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์ด้วย
สัมมนา การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018)
รายละเอียด: วันที่19 ก.พ. 63 นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทพลักษณ์ A ชั้น 2 โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน EEP2018 ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่)
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผน อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป
พพ. เผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืน
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืน" ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 การขนส่งทางอากาศยานมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างมาก มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในอากาศยานสูงขึ้น ซึ่งรวมหมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการบินก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก กลุ่มประเทศยุโรปและองศ์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO จึงได้ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบิน เริ่มตั้งแต่ ปี 2020 หรือ 2563 เป็นต้นไป โดยได้เสนอการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีศักยภาพ ประกอบกับในปี 2561 ประเทศไทยมีการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานสูงถึง 18,580 ล้านกิโลกรัม ทำให้คาดได้ว่าจะมีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานเป็นจำนวนมากในอนาคต เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานอย่างยั่งยืนในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ พพ. จึงได้ศึกษาแนวทางและแผนปฏิบัติการ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน รวมถึงแผนการลงทุนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ และการนำไปใช้งานจริง จากนั้นได้เผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเพื่อปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะนำเสนอในการกำหนดนโยบายของประเทศต่อไป
กระทรวงพลังงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ (TIEB) ฉบับใหม่
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561-2580 โดยมีวิทยากรในสังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อน TIEB ฉบับใหม่ จำนวน 4 แผน จาก 5 แผนพลังงาน ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้นำเสนอแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2018) ที่ได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้า และความร้อนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (Power Development Plan: PDP2018 Rev.1) เพื่อสนับสนุนนโยบาย Energy For All ในการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2563 – 2567 จะมีพลังงานชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย), ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) และ Solar hybrid กำลังผลิตรวม 1,933 เมกกะวัตต์ พร้อมทั้งปรับลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามทิศทางการใช้พลังงานในอนาคต เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นส่งผลให้การใช้น้ำมันลดลง และการสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแล้วเสร็จ ยังรักษาระดับเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2580 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
การสัมมนาสร้างความเข้าใจมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวเปิดการเผยแพร่ผลโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรูปแบบการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ในราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน 2561 โดยในการปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดการปฏิรูปด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พพ. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทำรูปแบบสัญญา กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้มีการนำแนวทางมาตรการบริษัทจัดการพลังงานไปใช้ในอนาคต จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้
การประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแบบ Quick Win และการแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคและด้านการให้ผลประโยชน์คืนสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 15 กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
พพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561–2580 (EEP2018) พร้อมเพิ่มการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เวทีรับความฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561–2580 (Energy Efficiency Plan: EEP2018) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบเป็นข้อมูล ให้ พพ. นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) ดังกล่าว โดยการสัมมนาครั้งแรกจัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย กล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งนี้ พพ. พร้อมเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) และ พพ. จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทาแผนอนุรักษ์ พลังงานที่สมบูรณ์สูงสุด และทุกภาคส่วนให้การยอมรับ โดย พพ. พร้อมจะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการทำแผนอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และยอมรับในการทำแผนฯ ตั้งแต่ช่วง (ร่าง) แผนนี้ การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ก็จะมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2580 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วยการ ลดการใช้พลังงานที่ครอบคลุมใน 5 สาขาเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า บ้านอยู่อาศัย เกษตรกรรม และขนส่ง ทั้งยังมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ พพ. จะได้นำเสนอข้อมูล ต่างๆ และจะเป็นเวทีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณะชน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อไป "การจะบรรลุตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ ยอมรับจากทุกผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนั้น ทุกการแสดงความเห็นในเวที ฯ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน” นายวันชัย กล่าว
งานสัมมนาแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องค็อคบิท มีทติ้ง โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อน ด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)” ซึ่งอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมภาคเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานความร้อนในปริมาณมาก และยังมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ DSM ความร้อนนี้ขึ้น และจากผลการดำเนินการพบว่า มีสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ผลประหยัดความร้อนจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการทั้ง 52 แห่ง ที่สามารถดำเนินการจนเกิดผลประหยัดคิดเป็นพลังงานความร้อนถึงปีละ 86 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นผลประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถึงปีละ 566.55 ล้านบาท และได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐถึง 106 ล้านบาท
รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 98 ราย รายที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในปี 2562 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 ราย ที่ได้ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน 19 ผลิตภัณฑ์ รวม 5.3 ล้านใบ ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 135 พันตันน้ำมันดิบ(Ktoe)ต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 4,360 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.65 ล้านตันต่อปี "สินค้าที่ติดฉลาก จะผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้ารุ่นทั่วไปในตลาด ตั้งแต่ 10 ถึง 30% ขึ้นกับประเภทสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานในระยะยาว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Energy For All ในส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน อย่างในครัวเรือน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว
ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2020
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน และความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การจัดงานมุ่งหวังสร้างการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับความต้องการพลังงานอย่างยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลและผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อตอบรับกับศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกัน "ในวาระการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในการเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคต การเข้าถึงบริการพลังงานที่ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศของเรา ในขณะที่พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลนั้น ถือเป็นแนวโน้มการปฏิวัติที่เรากำลังดำเนินการในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงพลังงานยึดมั่นและเร่งขับเคลื่อนนั่นก็คือ “Energy for all พลังงานเพื่อทุกคน” ผ่านกลยุทธ์ “Prosumerization” ซึ่งจะสนับสนุนชุมชนและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปัน ผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการพลังงานชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เองจะช่วยผลักดันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานผ่านนโยบาย 4D1E (Decentralization, Digitalization, Decarbonization, Deregulation and Electrification) ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ในครั้งนี้ จะมอบโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้พบปะเพื่อปรึกษา หารือและทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและนวัฒกรรมใหม่ๆ ให้ก่อเกิดพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างภาคธุรกิจและรัฐบาล" ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Sexs oyuncaklarฤฑ fe fantezi รผrรผnleri erotik shop AlฤฑลŸveriลŸinizi ฤฐnternetten Yapmak ฤฐรงin 5 Neden.
Online erotik shopโ€™larda daha รงok รงeลŸit bulabilirsiniz, fiziksel maฤŸazalarda genelde farklฤฑ รผrรผn adedi 100โ€™รผ geรงmez iken online sex shopโ€™larda bu sayฤฑ 1000โ€™leri geรงebiliyor.
Online seks shopโ€™larda kimse ile muhatap olmazsฤฑnฤฑz, kimse size gรถrmeden, ne aldฤฑฤŸฤฑnฤฑzฤฑ bilmeden rahatรงa alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.
Bu amaรงla รผretilen vibratรถr รถzel ten dokusuna yakฤฑn yumuลŸaklฤฑktaki hammaddesi ve gerรงek bir penise benzer tasarฤฑmฤฑ sayesinde neredeyse gerรงeฤŸinden ayฤฑrt edilemiyor.
Vibratรถrlere olan ilgi arttฤฑkรงa seks oyuncaklarฤฑ รผreticileri de รผrรผnlerini geliลŸtirmeye ve รงoฤŸaltmaya devam ediyor.
Nokta Sex Shop introduces its e-commerce site Innovative Soweto adult entertainment retailer Sex Shop ฤฐstanbul introduces its e-commerce site www.noktashop.org
Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
ร‡ฤฑฤŸฤฑr aรงan istanbul seks shop รผrรผnlerine sahip olmak hiรง bu kadar kolay olmamฤฑลŸtฤฑ. Partneriniz ile birlikte yaลŸayacaฤŸฤฑnฤฑz doyumsuz anlara renk katmak iรงin buradayฤฑz.
Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

โ€‹Kadฤฑnlarฤฑn son zamanlarda ihtiyaรง duyduฤŸu vibratรถrleri sanal maฤŸazalardan kolay bir ลŸekilde temin edebilirsiniz. รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

โ€‹Genel olarak kadฤฑnlarฤฑn ve evli รงiftlerin tercihleri arasฤฑnda cinsel hayatฤฑna biraz daha heyecan katmak yer alฤฑr. Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

Uzun yฤฑllardฤฑr tecrรผbeli ve gรผven iรงerisinde satฤฑลŸ yapฤฑlan tek adres olarak sanal maฤŸaza iรงerisinde aradฤฑฤŸฤฑnฤฑz her ลŸeyi bulabilirsiniz. Dilerseniz antalya sex shop maฤŸazalarฤฑ arasฤฑnda gezebilir size uygun olan aktivitelere gรถz atabilirsiniz.

Seks hayatฤฑnฤฑzฤฑn รงok sฤฑradan olduฤŸunu dรผลŸรผnรผyorsanฤฑz ve cinsel hayatฤฑnฤฑzda yenilik istiyorsanฤฑz mutlaka fantezi grubuna gรถz atmalฤฑsฤฑnฤฑz. Birden fazla seรงenekler ile ankara sex shop sizin yanฤฑ baลŸฤฑnฤฑzda olacaktฤฑr.
Gรผnรผmรผzde yetiลŸkinler iรงin bir oyuncak maฤŸazasฤฑ olan bakฤฑrkรถy sex shop sayesinde cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. ลžehir iรงerisinde maฤŸaza dolaลŸmaktan รงekiniyorsanฤฑz ya da sorularฤฑnฤฑzฤฑ yรถneltemiyorsanฤฑz sanal alฤฑลŸveriลŸ sitesi olan seks shop sizin iรงin en etkili maฤŸaza olabilir.
seks shop istanbul kelimesinden bulduฤŸunuz internet sitemizin asฤฑl yeri ฤฐstanbul olmakla birlikte, tรผm Tรผrkiyeye online olarak 7/24 hizmet vermekteyiz.
Cinsel hayatฤฑn daha hareketli ve aktif bir ลŸekilde geรงebilmesi iรงin yetiลŸkinlere รถzel olarak รผretilen ve sex oyuncaklarฤฑ olarak kabul edilen รผrรผnleri keลŸfetmek gerekiyor. Bu anlamda zengin รผrรผnlerin รงeลŸitliliฤŸi ile her bireyin cinsel yaลŸamฤฑndaki farklฤฑ ihtiyaรงlara hizmet veren ฤฐstanbulun en iyi sex shop fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ yakalamanฤฑn tam zamanฤฑ.

รœlkenin herhangi bir yerinde olursanฤฑz olun istanbul seks shop sayesinde sanal bir ลŸekilde alฤฑลŸveriลŸ tamamlayabilirsiniz. Kendinize ya da partnerinize daha fazla haz vermek istiyorsanฤฑz kategoriler arasฤฑnda fantezi รงeลŸitlerine gรถz atabilirsiniz.
With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.
ฤฐstanbul Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
Fethiye Erotik Shop MaฤŸazasฤฑ fethiye sex shop sex oyuncaklarฤฑ satฤฑlan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncaklarฤฑ satฤฑn alabilirsiniz.
sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.
Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, ฤฐstanbul Erotik Shop, Cinsel Dรผnya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop
oral sex best sex shop
Siz de erotik shop dรผkkanlarฤฑna girmekten รงekiniyorsanฤฑz ve bรถylece cinsel hayatฤฑnฤฑzdan zevk alamฤฑyorsanฤฑz bu alฤฑลŸveriลŸ yรถntemi sizin iรงin son derece kolay olacaktฤฑr.

Bรถylece aklฤฑnฤฑza takฤฑlan tรผm sorularฤฑ avcฤฑlar sex shop sanal maฤŸaza รผzerinden giderebilirsiniz. En รงok tercih edilen รผrรผnler arasฤฑnda genellikle fantezi malzemeleri yer almaktadฤฑr.

Fantezi malzemelerinin yanฤฑnda ereksiyon รผrรผnleri de seks shop รผrรผnlerinin en fazla tercih edilenleri arasฤฑnda yer alฤฑr. Masaj yaฤŸlarฤฑ ve vibratรถr gibi malzemeleri de kategoriler arasฤฑnda erotik shop maฤŸazasฤฑndan temin edebilirsiniz.

AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz.

Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.

Bunun iรงin gizliliฤŸe รถnem veren kiลŸiler sanal ortamlardan alฤฑลŸveriลŸ yapmayฤฑ tercih ederler. sex shop izmir รผrรผnleri iรงin mahremiyet konusunda tereddรผt yaลŸadฤฑklarฤฑ iรงin artฤฑk gizliliฤŸe รถnem vermeye baลŸlamฤฑลŸtฤฑr.

รผlke iรงerisinde her nerede olursanฤฑz olun sex shop izmir sayesinde kolayca alฤฑลŸveriลŸ yapabilirsiniz.

Gerรงek maฤŸazalardan alฤฑลŸveriลŸ yapmaktan รงekiniyorsanฤฑz tรผm cinsel ihtiyaรงlarฤฑnฤฑzฤฑ karลŸฤฑlayabileceฤŸiniz beylikdรผzรผ sex shop sanal maฤŸazasฤฑ sizler iรงin aktif bir hale getirilmiลŸtir.

Gรผvenli bir adres รผzerinden cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ bir kat daha arttฤฑrmak mฤฑ istiyorsunuz? Sizin iรงin en uygun internet sitesi iรงerisinde esenyurt sex shop tรผm รผrรผnlerini sergilemektedir.
โ€‹โ€‹AlฤฑลŸveriลŸ yapmanฤฑn en keyifli zamanlarฤฑndan bir tanesi de cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif bir hale getirecek durumlardฤฑr. Bunun iรงin istanbul sex shop sanal maฤŸazalarฤฑndan dilediฤŸiniz gibi alฤฑลŸveriลŸ yapabilir ve cinsel hayatฤฑnฤฑzฤฑ aktif tutabilirsiniz.
MรผลŸteri hizmetleri 7/24 sizlere destek saฤŸlamaktadฤฑr. AlacaฤŸฤฑnฤฑz her seks shop รผrรผnรผnรผn AB onaylฤฑ olduฤŸunu unutmamalฤฑsฤฑnฤฑz. Bitkisel รผrรผn ve plastik รผrรผnler de doktor onayฤฑndan geรงmiลŸ tescilli รผrรผnlerdir.