หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผน - ผลการดำเนินงานและอื่นๆ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 - 2561 (เงินกองทุนอนุรักษ์)
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ตรวจสอบรายชื่อ อาคาร/โรงงานควบคุม
กรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ พพ.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของกระทรวงพลังงาน
ประกาศ เรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2554
การพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
แผนบริหารความต่อเนื่อง พ.ศ.2556 (Business Continuity Plan 2013)
มาตรฐานการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ พพ. ประจำปี 2559-2560
ต้นทุนของ พพ.
งบทดลอง
ระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ พ.ศ.2556
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537