หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ที่ ส ๒๙/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่(จ)๔๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและเล็กมาก ในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่(จ) ๓๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใหน่วยงานภาครัฐ (ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ) ที่(จ)๗๐/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการบูรณาการเพื่อผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดิมการก่อสร้างอาคารใหม่ (Building Bnergy Code; BEC) ที่ (จ) ๗๒/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๗ สถานี (พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์ ชุมพร และระนอง) ที่ ส ๒๗/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๔ สถานี (พื้นที่จังหวัดระยอง ราชบุรี และกาญจนบุรี) ที่ ส ๒๘/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม จำนวน ๑๐ สถานี (พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง กระบี่ และพังงา) ที่ ส ๒๖/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมประเมินผลอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ (จ) ๗๑/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมประเมินผลอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มที่ ๑ ภาคกลางและภาคใต้) ที่ (จ) ๖๖/๒๕๖๐
ผลการดำนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ (จ) ๓๓/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม ตำบลนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ห้วยประทาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด ที่ (จ) ๓๘/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดทแนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ (จ) ๘๕/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด ที่ ส ๒๕/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ว่าจ้างค่าบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ แห่ง (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช และกระบี่) ที่ ส ๒๔/๒๕๖๐
ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคา ว่าจ้างบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ แห่ง (พื้นที่จังหวัดสกลนคร, จันทบุรี และสิงห์บุรี) ที่ ส ๒๓/๒๕๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 [295] 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537