หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย) ที่(จ)๑๖๓/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านการอนุรักษพลังงานภาคขนส่งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2๒๕๕๘-๒๕๗๙ ที่ (จ) ๑๔๖/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จ) ๑๖๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) (จ) ๑๕๔/๒๕๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน ที่ (จ) ๑๕๓/๒๕๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ โครงการพลังน้ำห้วยแม่อุสุ ตำบลอุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจที่มีการผลิตและใช้พลังงานความร้อน เพื่อนติดตามประเมินผลและเพิ่มสัดส่วนการใช้ชีวมวลสำหรัลการผลิตความร้อน ที่ (จ) ๑๐๖/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคตะวันออก ที่ (จ) ๑๒๖/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) ที่ (จ) ๑๕๒/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ (จ) ๑๕๕/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) ที่ (จ) ๑๕๑/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อนสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ) ที่ (จ) ๑๖๕/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียด โครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า ที่ (จ) ๑๗๐/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ราชทัณฑ์) ที่ (จ) ๑๗๑/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเพิ่มเติมและบริหารจัดการระบบงบประมาณกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ พพ. ที่ (จ) ๑๖๗/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎหมายกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ) ๑๔๙/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษพลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ที่ (จ) ๑๔๓/๖๐
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560 ที่ (จ) ๑๔๒/๖๐

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537