หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท (9 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสุนันต์ บัวเนี่ยว กล่าวรายงาน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 51 คน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561
คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (8 มี.ค. 2561)
คณะฯครู/นักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 207 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 จ.นครศรีฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ ันที่ 8 มีนาคม 2561
งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2561 (6 มี.ค. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย และกลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ. ในพิธีเปิด"งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 191 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2561" โดยคณะพ่อเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมบูทนิทรรศการพลังงาน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.หนองคาย และงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561
การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" (5 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.61 และ วันที่ 1-2 มี.ค.61 ทั้งหมด 4 รุ่นๆละ 30 ท่าน มีผู้สนใจ จาก หน่วยงานภาครัฐฯ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 120 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมฯดังนี้ 1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน 2.เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ และสร้างทักษะความเชื่อมั่นในการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ
คณะสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงาน ใน"โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค" (27 ก.พ. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ท่านพลังงานจังหวัด (คุณสุรเชษฐ์ หรดี) นำคณะสื่อมวลชน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 40 ท่าน ใน"โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค" มีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 (25 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน โดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ และมีผู้บริหารของโรงเรียนสร้างคอมวิทยา,โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี,โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จ.หนองคายพร้อมคณะ และได้รับเกียรติจาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน(นางสมนึก สิทธิการณา) เข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน (23 ก.พ. 2561)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน เป็นกิจกรรมเดินทางไกลและฐานกิจกรรมพลังงานให้กับลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 720 คน โดยแบ่งเป็นกองๆละ 40 คน มีทั้งหมด 18 กอง วันละ 2 รอบ(เช้า-บ่าย) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน (23 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมจาก ชุมชน หมู่ 5, หมู่ 15 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชน หมู่ 5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 46 คน
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 (22 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 จำนวน 30 คน โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวต้อนรับ และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (22 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการชี้แจงผลการสำรวจการใช้พลังงาน (การประชุมสัมมนาครั้งที่2) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (22 ก.พ. 2561)
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รู้ถึงคุณประโยชน์ของพลังงานนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 220 คน โดยมี หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 (21 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ นักเรียน จาก ร.ร.ปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ, อบต.โปร่งไฮ จ.บึงกาฬ, รพ.สต.หนองกอมเกาะพร้อม อสม.,ชุมชนท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 (20 ก.พ. 2561)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(ล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดจากหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (20 ก.พ. 2561)
มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน โดยมีการอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน บุคลากร และนักศึกษา ได้นำแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (19 ก.พ. 2561)
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) พนจ.สุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
พนจ.บุรีรัมย์ และวิสาหกิจชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
พนจ.บุรีรัมย์และวิสาหกิจชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อศึกษาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในรูปแบบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดธุรกิจของชุมชน มีผู้เข้าศึกษาทั้งหมด 20 คน เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2561)
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงานโดยมี หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (15 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 85 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) จัดการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(open house) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางสาวนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ ผกท. ร่วมเป็นเกียรติ ในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
คณะครู/นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.พ. 2561)
คณะครู/นักเรียน ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 721 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หัวหน้าศูนย์บริการฯและเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537