หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก" รุ่นที่ 2 (30 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก" รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
คณะข้าราชการบำนาญเกษียณอายุราชการ เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (30 มี.ค. 2561)
เทศบาลนครอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการบำนาญเกษียณอายุราชการ เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี)อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน วันที่ 27 มีนาคม 2561
กศน. อำเภอนาจะหลวย เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) (28 มี.ค. 2561)
กศน. อำเภอนาจะหลวย เข้าศึกษาดูงาน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวน 44 คน เมือวันที่ 26 มีนาคม 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 (28 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง” รุ่นที่ 3และรุ่นที่4 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561
อบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ การผลิตและการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลชุมชน" จำนวน 2 รุ่น (25 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดฝึกอบรม การถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การถ่ายทอด เผยแพร่ การผลิตและการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลชุมชน" จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 ท่าน. โดยรุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรม วันที่ 14,15,16 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรม วันที่ 21,22,23 มีนาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(เตาแก๊สชีวมวลชุมชน)ที่ตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 2.เพื่อให้หน่วยงานฯที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการผลิตเตาแก๊สชีวมวลชุมชน ตามศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่น.. **ในการจัดฝึกอบรมฯในครั้งนี้ มีผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆและกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้ง 2 รุ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน
ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก” รุ่นที่ 1 (23 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก” รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" (23 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 2561 หลักสูตร "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" จำนวน 34 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย โดย นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 และเจ้าหน้าที่ ศบ.4 ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการถ่ายทอด เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561
นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 มี.ค. 2561)
กศน.อำเภอนาเยียนำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน วันที่ 23 มีนาคม 2561
การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้งแบบนอน) รุ่นที่ 1 (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร การผลิตเตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบตั้งแบบนอน) รุ่นที่ 1 โดยมีชุมชนเข้าร่วมมากกว่า 30 คน เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561
กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน open house ณ. รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561
การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ปและฝาครอปแก๊ส รุ่นที่ 2 (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ป และ ฝาครอปแก๊ส" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน45 ท่าน
การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ปและฝาครอปแก๊ส รุ่นที่ 1 (22 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร " การผลิตและใช้งานเตาชีวมวลแบบปี๊ป และ ฝาครอปแก๊ส" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 ท่าน
วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) (21 มี.ค. 2561)
วิสาหกิจชุมชนลำไทร เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้ Green house ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ตากผลิตภัณฑ์ชนิดปลาตากแห้ง สรุปใช้งานได้ดีกับการตากปลา ชุมชนจึงขอข้อมูลเทคโนฯ เพื่อต่อยอดไปหาผู้รับจ้างทำกรีนเฮ้าส์ไว้ใช้งานเองต่อไป เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 (21 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2 วัเมื่อนที่ 20 มีนาคม 2561
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ และสาธิต แนะนำ ให้ความรู้ วิธีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี (21 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ และสาธิต แนะนำ ให้ความรู้ วิธีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี ฯลฯ ประเภทต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดป่านาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2561
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (20 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 มี.ค. 2561)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งพลังงาน ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพลังงาน และไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) และ เจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
การสาธิต ผลิตและใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน รุ่นที่ 3 (16 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, วิสาหกิจชุมชนเห็ดอินทรีย์บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน 45 คน
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน (12 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมลักสูตร ด้านการพัฒนานักส่งเสริมพลังงานชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่ง นายสุรเดช เหลาพันนาพลังงานจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่8-10มีนาคม 2561มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน
คณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (9 มี.ค. 2561)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3(จังหวัดมหาสารคาม) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนำโดยท่านรักษาการพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 ท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537