หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่ม 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ) ที่ (จ)287/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน(กลุ่มศูนย์การค้า) ที่ (จ)286/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน) ที่ (จ)285/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่ม 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้) ที่ (จ)284/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ (จ)273/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสถานศึกษาและอื่นๆ) ที่ (จ)296/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ระยะที่ 4 ที่ (จ)292/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ที่ (จ)290/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในตู้เย็นตู้แช่สินค้า ที่ (จ)276/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)269/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 4) ที่ (จ)280/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 2) ที่ (จ)277/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ที่ (จ)275/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์สำหรับภาคครัวเรือน ที่ (จ)223/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ E44/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที่ 1) ที่ (จ)278/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)279/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้านความมั่นคงของประเทศ ระยะที่ 2 ที่ (จ)270/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานขยะ ที่ (จ)233/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ที่ (จ)283/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537