หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน พพ.
ผลการดำเนินว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งสมุนไพร ที่ (จ)๔๑๙/๒๕๕๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2558
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (๗๓.๑๗.๑๖.๐๑) จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ๔/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) อุปกรณ์ป้องกันคลื่นไฟฟ้ากระโชก โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ๓/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (๕๖.๑๐.๑๗.๐๒), โต๊ะเอนกประสงค์(๒๓.๑๒.๑๖.๑๕),เก้าอี้พลาสติก(๔๘.๑๐.๒๐.๐๑) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โครงการติดตามปรับปรุงการผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างระบบการบริหารข้อมูล (๘๑.๑๑.๑๗.๐๐) ว่าจ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายของระบบฐานข้อมูลฯ โดยวิธีประกวดราคา (E-bidding)
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน และอุตสาหกรรมกระดาษ) ที่ (จ)295/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ ที่ (จ)242/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ ที่ (จ)300/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการด้านพลังงานของประเทศ ที่ E46/2558
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน, บ้านพักรับรอง, อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ที่ E45/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 ที่ ส51/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ (จ)293/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ที่ (จ)291/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย) ที่ (จ)297/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมเคมี) ที่ (จ)298/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ) ที่ (จ)294/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาว่าจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส49/2558
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ที่ (จ)299/2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537